Διερεύνηση στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με το φαινόμενο των συγκρούσεων: συγκριτική αποτίμηση των νομών Αττικής και Μεσσηνίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 16379
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με το φαινόμενο των συγκρούσεων: συγκριτική αποτίμηση των νομών Αττικής και Μεσσηνίας
Συγγραφέας:
Αβραμίδης, Θεολόγος
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαΐτης, Χρίστος
Περίληψη:
Τις τελευταίες δεκαετίες, το ερευνητικό ενδιαφέρον πολλών επιστημόνων που ασχολούνται με τον τομέα της εκπαίδευσης, εστιάζεται στη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του σχολείου. Ένας από αυτούς τους παράγοντες είναι και το σχολικό κλίμα το οποίο, όπως δείχνουν οι έρευνες, συχνά διαταράσσεται εξαιτίας των συγκρούσεων που προκύπτουν μεταξύ των εκπαιδευτικών ή των εκπαιδευτικών και των διευθυντικών στελεχών (διευθυντή, υποδιευθυντή, προϊσταμένου).
Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη διερεύνηση του συγκρουσιακού φαινομένου, μεταξύ των μελών του συλλόγου διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου. Για τον λόγο αυτό, πέραν της θεωρητικής διερεύνησης, διεξήχθη ποσοτική έρευνα, χρησιμοποιώντας ως ερευνητικό εργαλείο το γραπτό ερωτηματολόγιο.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015, σε διευθυντικά στελέχη και εκπαιδευτικούς Δημοτικών Σχολείων των νομών Αττικής και Μεσσηνίας. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν συνολικά 108 διευθυντικά στελέχη και 280 εκπαιδευτικοί και για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS.
Τα πορίσματα της έρευνας έδειξαν ότι η συντριπτική πλειονότητα των διευθυντικών στελεχών αλλά και των εκπαιδευτικών έχει έρθει αντιμέτωπη με συγκρούσεις στο εργασιακό περιβάλλον του σχολείου. Τα περισσότερα διευθυντικά στελέχη αλλά και οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι οι συγκρούσεις οφείλονται τόσο σε υπηρεσιακούς όσο και σε προσωπικούς λόγους. Ως συχνότεροι λόγοι συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες θεωρήθηκαν η κατανομή των τάξεων, η συμπλήρωση του ωρολογίου προγράμματος και η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Επίσης, ως συχνότερα προσωπικά αίτια συγκρούσεων θεωρήθηκαν το διαφορετικό αξιακό σύστημα και η κακή επικοινωνία. Η σημαντικότερη αρνητική επίπτωση των συγκρούσεων για τα διευθυντικά στελέχη είναι η διαταραχή του κλίματος ενώ για τους εκπαιδευτικούς οι επιπτώσεις στην επικοινωνία και στη συνεργασία. Βέβαια, αρκετοί θεωρούν, ότι υπάρχουν και κάποιες θετικές συνέπειες των συγκρούσεων, θεωρώντας ως σημαντικότερη το γεγονός ότι αποκαλύπτονται τα πραγματικά αίτια των προβλημάτων. Τέλος, ως βασικά χαρακτηριστικά των διευθυντικών στελεχών, για την αποτελεσματική διαχείριση των συγκρούσεων θεωρούνται η ενσυναίσθηση, η επικοινωνιακή ικανότητα και η εμπειρία.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-04-05
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Συγκρούσεις, Διαχείριση των
Σχολική τάξη - Διοίκηση και οργάνωση
Λέξεις-κλειδιά:
σύγκρουση, διευθυντής/ διευθύντρια, σχολικό κλίμα, αποτελεσματικότητα, Δημοτικό Σχολείο
Περιγραφή:
164 σ. : πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Avramidis_METOOO_16.pdf

2 MB