Η αλληλεπίδραση διευθυντικών στελεχών και εκπαιδευτικών ως παράγοντας διαμόρφωσης θετικού Κλίματος στα Δημοτικά Σχολεία του Νομού Βοιωτίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 16347
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η αλληλεπίδραση διευθυντικών στελεχών και εκπαιδευτικών ως παράγοντας διαμόρφωσης θετικού Κλίματος στα Δημοτικά Σχολεία του Νομού Βοιωτίας
Συγγραφέας:
Ράπτη, Αστερία
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαΐτης, Χρίστος
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει την αλληλεπίδραση διευθυντή και εκπαιδευτικών σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και το βαθμό που αυτή συμβάλλει στη διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος.
Από τη θεωρητική προσέγγιση του θέματος διαπιστώθηκε ότι το σχολικό κλίμα, η επικοινωνία διευθυντή και εκπαιδευτικών και η άσκηση της ηγεσίας είναι παράγοντες, που επηρεάζουν τη σχολική ζωή και τη λειτουργία της σχολικής μονάδας, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν μια αμφίδρομη και δυναμική αλληλεπίδραση με τις διαπροσωπικές σχέσεις διευθυντή και εκπαιδευτικών.
Στη συγκεκριμένη έρευνα έλαβαν μέρος 160 εκπαιδευτικοί και 65 διευθυντικά στελέχη σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Βοιωτίας. Οι ερωτώμενοι συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια, τα οποία διαμορφώθηκαν μετά από μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας και σχετικών μελετών καθώς και σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι συναδελφικές και φιλικές διαπροσωπικές σχέσεις διευθυντή και εκπαιδευτικών δημιουργούν φιλικό κλίμα στο χώρο της εργασίας τους και ένα ευχάριστο σχολικό περιβάλλον. Η επιδίωξη του διευθυντή για προσωπική επαφή με τους εκπαιδευτικούς με σκοπό την εδραίωση μιας ουσιαστικής επικοινωνίας και η έμπρακτη αναγνώριση του έργου των εκπαιδευτικών από την πλευρά της σχολικής διεύθυνσης αφενός παρωθούν τους εκπαιδευτικούς να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την επίτευξη των στόχων του σχολείου, αφετέρου συμβάλλουν στη διαμόρφωση θετικού κλίματος.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-03-29
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Διευθυντές σχολείων
Σχολεία - Διοίκηση και οργάνωση
Εκπαιδευτική ηγεσία
Εκπαιδευτικοί - Επαγγελματική ικανοποίηση
Λέξεις-κλειδιά:
δυναμική αλληλεπίδραση διαπροσωπικές σχέσεις θετικό κλίμα αμοιβαία εμπιστοσύνη επικοινωνιακές δεξιότητες
Περιγραφή:
149 σ. : πιν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Rapti_METOOO_16.pdf

3 MB