Αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης περιβαλλοντικών συνιστωσών και γενετικής σύστασης σε δείκτες σκελετικής υγείας

Πτυχιακή Εργασία 16272
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης περιβαλλοντικών συνιστωσών και γενετικής σύστασης σε δείκτες σκελετικής υγείας
Συγγραφέας:
Κάβουρα, Ελένη
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αξιολογήσει την αλληλεπίδραση περιβαλλοντικών συνιστωσών και γενετικής σύστασης σε δείκτες σκελετικής υγείας σε συγκεκριμένο πληθυσμό ενήλικων από την Ελλάδα. Δείκτες σκελετικής υγείας αποτελούν τα επίπεδα της οστικής μάζας, όπως αυτή εκτιμάται με την μέθοδο της οστικής υπερηχομετρίας στην πτέρνα. Ο περιβαλλοντικός παράγοντας που αξιολογείται είναι η φυσική δραστηριότητα και ο γενετικός παράγοντας είναι ο πολυμορφισμός rs11520772 του γονιδίου ΤΑΧ1ΒΡ1. Επιπλέον εξετάστηκε η σχέση των επιπέδων της 25-υδρόξυ-βιταμίνηςD στο ορό με τους δείκτες οστικής υπερηχομετρίας. Στο συνολικό δείγμα ο επιπολασμός της ανεπάρκειας βιταμίνης D βρέθηκε ίσος με 53,3 % (25-υδροξυ-βιταμίνη D ορού <20ng/ml ή <50nmol/L). Δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 25-υδροξυ-βιταμίνης D και επιπέδων της στον ορό με τους δείκτες οστικής υπερηχομετρίας. Αναφορικά με την άσκηση, αναδείχθηκε στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση των ωρών καθιστικής δραστηριότητας με τον δείκτη SOS, λαμβάνοντας υπόψη και συγχυτικούς παράγοντες (p=0,028). Επιπλέον αναδείχτηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση των γονοτύπων του πολυμορφισμού rs11520772 (p=0,009) με τον δείκτη SOS. Τελικώς φάνηκε πως ο δείκτης οστικής υπερηχομετρίας SOS στην πτέρνα, για κάθε ώρα καθιστικής δραστηριότητας που πραγματοποιείται υφίσταται επιπλέον μείωση, κατά 12,45 m/s, στο άτομο με ένα αλληλόμορφο κινδύνου (AT), σε σχέση με ένα άτομο που δεν φέρει αλληλόμορφο κινδύνου (AA) (p=0,045). Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε ως p< 0,05.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-03-18
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διαιτολογία (Γενικά)
Λέξεις-κλειδιά:
BUA, SOS, φυσική δραστηριότητα, ΤΑΧ1ΒΡ1, 25-υδρόξυ-βιταμίνη D
Περιγραφή:
77 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Kavoura_PtyEDD_16.pdf

1 MB