Γευματικές συνήθειες παιδιών και εφήβων

Μεταπτυχιακή Εργασία 16260
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γευματικές συνήθειες παιδιών και εφήβων
Συγγραφέας:
Πασσάδη, Ελισσάβετ
Επιβλέπων καθηγητής:
Γιαννακούλια, Μαρία
Περίληψη:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα δεδομένα, που έχουμε από μελέτες, οι οποίες έχουν ερευνήσει την διατροφή και την σωματική δραστηριότητα, σε παιδιά και εφήβους, σε σχέση με την παχυσαρκία, είναι πολλά. Υπάρχουν όμως και άλλες διατροφικές παράμετροι οι οποίες δεν έχουν διερευνηθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό και πιθανόν να επηρεάζουν το σωματικό βάρος.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι ο εντοπισμός πιθανών συσχετίσεων μεταξύ συγκεκριμένων διατροφικών παραγόντων, και ειδικά της σύνθεσης των τροφίμων και της ώρας κατανάλωσής τους σε σχέση με το υπερβολικό βάρος σε παιδιά και εφήβους.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Εφαρμόσθηκε η τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία και ελήφθη δείγμα 1305 παιδιών και εφήβων, ηλικίας από 3 εως 18 ετών και καλύφθηκε γεωγραφικά το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων, συλλέχθηκαν πληροφορίες σχετικά με την διατροφική πρόσληψη των συμμετεχόντων, τις διατροφικές τους συμπεριφορές, τη σωματική τους δραστηριότητα και τον δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ). Η 24ωρη ανάκληση χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της διαιτητικής πρόσληψης και για τον προσδιορισμό των διατροφικών επεισοδίων μέσα στην ημέρα. Η αξιολόγηση των γευματικών συνηθειών έγινε με την χρήση του συστήματος κατηγοριοποίησης, Food- Based classification of eating episodes, (FBCE). Σύμφωνα με αυτό, τα τρόφιμα κατατάχθηκαν σε 7 κατηγορίες που η κάθε μια διέφερε από την άλλη με βάση την σύνθεση των τροφίμων. Η κατηγοριοποίηση των διατροφικών επεισοδίων έλαβε υπόψη της μόνο τις ποιοτικές διαφορές και όχι την ποσότητα που καταναλώθηκε από τον πληθυσμό μας. Για την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS for Windows.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των διαφόρων τύπων γευμάτων/ηλικιακών ομάδων και διαφόρων τύπων γευμάτων/φύλου. Επίσης τα αποτελέσματα έδειξαν μια τάση για μεγαλύτερη κατανάλωση σνακ χαμηλής ποιότητας στους υπέρβαρους - παχύσαρκους έφηβους σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες ΔΜΣ. Τέλος υπήρξε μια τάση για μεγαλύτερη κατανάλωση πλήρους πρωϊνού στα παιδιά 3-6 ετών σε σχέση με τις άλλες ηλικιακές κατηγορίες.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η αξιολόγηση των γευματικών συνηθειών, (ποιότητα τροφής και ώρα κατανάλωσης), του παιδικού και εφηβικού πληθυσμού, σε σχέση με την παχυσαρκία δεν έδειξε σημαντικά πλεονεκτήματα. Η παχυσαρκία φαίνεται να είναι το αποτέλεσμα της επίδρασης πολλών παραγόντων, όπως της σωματικής άσκησης, της καθιστικής δραστηριότητας και άλλων κοινωνικο-οικονομικών και δημογραφικών παραγόντων. Μελλοντικές μελέτες είναι απαραίτητες για να επιβεβαιώσουν τα συμπεράσματα αυτά.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-03-11
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διαιτολογία (Γενικά)
Λέξεις-κλειδιά:
Γευματικές συνήθειες, διατροφικά επεισόδια, παχυσαρκία, παιδιά, έφηβοι
Περιγραφή:
55 σ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Passadi_METEDD_16.pdf

3 MB