Γεωγραφική ανάλυση της δηλωμένης αυθαίρετης δόμησης: διερεύνηση χωρικών προτύπων και σχέσεων με κοινωνικοοικονομικές μεταβλητές

Μεταπτυχιακή Εργασία 16136
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γεωγραφική ανάλυση της δηλωμένης αυθαίρετης δόμησης: διερεύνηση χωρικών προτύπων και σχέσεων με κοινωνικοοικονομικές μεταβλητές
Συγγραφέας:
Ματάλα, Αλεξάνδρα
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη και η διερεύνηση του φαινομένου της αυθαίρετης δόμησης στον Ελλαδικό χώρο όπως αυτή έχει αποτυπωθεί μέσα από τις δηλώσεις «νομιμοποίησης» αυθαιρέτων που υπέβαλλαν οι εξουσιοδοτημένοι μηχανικοί στο πληροφοριακό σύστημα που τηρεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Εξετάζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τα ποσοτικά μεγέθη της αυθαίρετης δόμησης μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Δήμων της χώρας.
Αρχικά έγινε επεξεργασία με τη βοήθεια των μεθόδων της περιγραφικής στατιστικής όπου αναλύθηκε η έννοια της αυθαίρετης δόμησης στα στοιχεία που την χαρακτηρίζουν ποσοτικά και ποιοτικά ενώ ταυτόχρονα έγινε η απεικόνιση τους χαρτογραφικά.
Στη συνέχεια, με στόχο την υιοθέτηση ενός συστήματος μέτρησης του συνόλου των πληροφοριών της αυθαίρετης δόμησης στην χώρα δημιουργήθηκε ένας «Δείκτης Αυθαίρετης Δόμησης» με στόχο την υποβοήθηση του ρόλου της πολιτείας στην καταπολέμηση του φαινομένου.
Για την εμπειρική διερεύνηση έγινε χωρική ανάλυση των κρίσιμων μεταβλητών με σκοπό τον εντοπισμό των πιθανών συσχετίσεων που παρουσιάζουν αυτές στον Ελλαδικό χώρο. Έπειτα για την καλύτερη κατανόηση του φαινομένου και την εξερεύνηση των πιθανών γενεσιουργών αιτίων της αυθαίρετης δόμησης γίνεται προσπάθεια σύνδεσης του φαινομένου με κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες της χώρας μέσα από χωρικές οικονομετρικές μεθόδους ανάλυσης. Σε αντίθεση ωστόσο με τις μέχρι σήμερα ερευνητικές εργασίες που έχουν γίνει πάνω στην αυθαίρετη δόμηση χρησιμοποιούνται πραγματικά και όχι υποθετικά δεδομένα του μεγέθους της αυθαίρετης δόμησης από το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ.
Τα αποτελέσματα της εργασίας έχουν ιδιαίτερη σημασία για την υιοθέτηση πολιτικών που θα οδηγήσουν στην πιθανή εξάλειψη ενός προβλήματος ζημιογόνου για την κοινωνία και την οικονομία.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-03-04
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λέξεις-κλειδιά:
Αυθαίρετη Δόμηση, Σύνθετος Δείκτης, Χωρική Αυτοσυσχέτιση, Χωρική Οικονομετρία
Περιγραφή:
103 σ., εικ., πίν., διαγρ., χάρτ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Matala_METGEO_16.pdf

8 MB