Η Ένταξη των Μεταναστών στην Ελληνική Αγορά Εργασίας

Διδακτορική Διατριβή 16003 633 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Ένταξη των Μεταναστών στην Ελληνική Αγορά Εργασίας
Συγγραφέας:
Κοσμάς, Πέτρος
Επιβλέπων καθηγητής:
Θεοδωροπούλου, Ελένη
Περίληψη:
Στην παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάζεται η ένταξη των μεταναστών στην ελληνική αγορά εργασίας. Για τη διατύπωση των ερευνητικών υποθέσεων, ελήφθησαν υπόψη οι θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις, όπως αυτές προέκυψαν από την εκτενή ανάλυση της διεθνούς βιβλιογραφίας.
Στο πρώτο στάδιο, και αφού έχουν προηγηθεί η περιγραφική ανάλυση των ατομικών και εργασιακών χαρακτηριστικών των αλλοεθνών και γηγενών (Ελλήνων) εργαζομένων κι οι απλές περιγραφικές συγκρίσεις της μισθολογικής ανισότητας μεταξύ τους, εκτιμώνται τρεις εξισώσεις μισθών, διορθωμένες για μεροληψία από την επιλογή του δείγματος, στο πλαίσιο της θεωρίας του ανθρωπίνου κεφαλαίου.
Στο δεύτερο στάδιο εξετάζονται ορισμένως οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ των ελλήνων και των μεταναστών εργαζομένων, κατά προσδιοριστικούς παράγοντες, σύμφωνα με τη μεθοδολογία των Oaxaca and Ransom (1994), που επιτρέπει τον υπολογισμό των ερμηνευτικών μεταβλητών στην εκτιμηθείσα μέση μισθολογική διαφορά, όπως επίσης και του ανερμήνευτου μέσου μισθολογικού χάσματος. Με τη μέθοδο αυτή διερευνάται, επίσης, κατά πόσον το μέρος του εκτιμημένου ανερμήνευτου μισθολογικού χάσματος αποτελεί οικονομικό πλεονέκτημα των Ελλήνων και
οικονομικό μειονέκτημα των μεταναστών.
Όπως έδειξε η περιγραφική ανάλυση της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης (EU-SILC) της Ε.Σ.Υ.Ε. (2006-2007), οι διαδρομές ένταξης των μεταναστών είναι διαφορετικές για κάθε εθνοτική ομάδα στην ελληνική αγορά εργασίας. Επίσης, οι μετανάστες στην Ελλάδα έδειξαν υψηλή επαγγελματική αστάθεια και υψηλή επαγγελματική κινητικότητα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Αποικίες και αποικιοκρατία. Αποδημία και εποίκηση. Διεθνής μετανάστευση
Λοιπά Θέματα:
Μετανάστες - Ελλάδα
Ενσωμάτωση (Κοινωνιολογία)
Κοινωνική ενσωμάτωση
Λέξεις-κλειδιά:
Οικονομικά της Εργασίας, Εθνοτικές Διακρίσεις, Εφαρμοσμένα Οικονομικά, Οικονομετρικές Μέθοδοι, Ανάλυση Μισθολογικών Διαφορών κατά προσδιοριστικούς παράγοντες Oaxaca and Ransom, Μεροληψία αυτό-επιλογής
Περιγραφή:
363 σ. : πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

FINAL_PhD_PETROS_KOSMAS_PDF.pdf

4 MB