Δημιουργία δείκτη αξιολόγησης της πιθανότητας εμφάνισης παχυσαρκίας σε παιδιά σχολικής ηλικίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 15977 516 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Δημιουργία δείκτη αξιολόγησης της πιθανότητας εμφάνισης παχυσαρκίας σε παιδιά σχολικής ηλικίας
Συγγραφέας:
Γεωργίου, Αλεξάνδρα
Περίληψη:
Εισαγωγή-Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι η δημιουργία ενός δείκτη που θα αξιολογεί την πιθανότητα εμφάνισης παχυσαρκίας στην παιδική ηλικία, λαμβάνοντας υπόψη περιγεννητικά και κοινωνικοδημογραφικά στοιχεία, όπως συμπεριλαμβάνονται στον ήδη υπάρχον C.O.R.E. Index, με την ενσωμάτωση του γονιδιακού προφίλ.
Υλικό-Μέθοδος: Το δείγμα αποτελείται από 1753 παιδιά ηλικίας 10-12 ετών που προέκυψε από συγχρονική επιδημιολογική μελέτη. Στα πλαίσια της έρευνας πραγματοποιήθηκαν ανθρωπομετρήσεις (βάρος και το ύψος των παιδιών) και κλινική εξέταση (στάδιο Tanner). Επίσης, πραγματοποιήθηκε απομόνωση γενετικού υλικού με ταυτοποίηση 11 γενετικών πολυμορφισμών που έχουν συσχετιστεί στη βιβλιογραφία με την παχυσαρκία.
Αποτελέσματα: Στο υποσύνολο του δείγματος που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του δείκτη (Ν=1550), ο επιπολασμός του υπέρβαρου εκτιμήθηκε 30,1% και της παχυσαρκίας 11,2%, με στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των φύλων (p=0,029). Ο γονότυπος AG του πολυμορφισμού MGAT1_rs4285184 αυξάνει τον κίνδυνο κατά 43,5% για την εμφάνιση παχυσαρκίας (p= 0,031), ενώ ο γονότυπος ΑΑ του πολυμορφισμού FTO_rs9939609 κατά 67,5% (p=0,024). Στο υποσύνολο του δείγματος με σκοπό την επαλήθευση του δείκτη (Ν=203), για κάθε μονάδα αύξησης του GENE-CORE-ob, η πιθανότητα εμφάνισης παχυσαρκίας στην ηλικία των 10-12 ετών αυξάνεται κατά 16,3% (Σ.Λ=1,163, p=0,086). Οριακά στατιστικά σημαντική συσχέτιση για την εμφάνιση παχυσαρκίας (Σ.Λ=2,589,p=0,062) παρουσιάστηκε στο 3ο βαθμολογικό τριτημόριο του δείκτη GENE-CORE-ob (>5 βαθμοί).
Συμπεράσματα: Ο νέος δείκτης GENE-CORE-ob μπορεί να καταστεί ιδιαίτερα χρήσιμος για τους επιστήμονες υγείας αλλά και τους γονείς για την αξιολόγηση του κινδύνου για εμφάνιση παχυσαρκίας στην ηλικία των 10-12 ετών, με σκοπό την ανίχνευση παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο από πολύ νωρίς και τη λήψη ανάλογων προληπτικών μέτρων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-05-25
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λέξεις-κλειδιά:
παιδί, παχυσαρκία, προγνωστικός δείκτης, περιγεννητικοί παράγοντες, γονίδια
Περιγραφή:
82 σ., 14 πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Georgiou_Alexandra_EDD.pdf

1 MB