Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και πρότυπα βιώσιμης καταναλωτικής συμπεριφοράς

Μεταπτυχιακή Εργασία 15910
Πρωτότυπος Τίτλος:
Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και πρότυπα βιώσιμης καταναλωτικής συμπεριφοράς
Συγγραφέας:
Χουλιαροπούλου, Βασιλεία
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαρδιανού, Ελένη
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η επίδραση διαφόρων παραγόντων στην υιοθέτηση της βιώσιμης καταναλωτικής συμπεριφοράς. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε έρευνα σε τυχαίο δείγμα 310 καταναλωτών, μόνιμων κατοίκων της Αττικής, την περίοδο από το Δεκέμβριο του 2015 έως τον Ιανουάριο του 2016. Παράλληλα, εκτιμήθηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν την επίδοση των καταναλωτών στην κλίμακα ΝΕΡ, δηλαδή μία κλίμακα που μετρά την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, την πιθανότητα να ανακυκλώνουν, τον βαθμό στον οποίο οι καταναλωτές ελαχιστοποιούν τα προϊόντα που αγοράζουν, το βαθμό στον οποίο επαναχρησιμοποιούν τα προϊόντα πριν τα πετάξουν, το βαθμό στον οποίο ενδιαφέρονται για εξοικονόμηση χρημάτων, μέσω των φιλο-περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούν και το βαθμό συχνότητας στον οποίο οι καταναλωτές αγοράζουν προϊόντα με οικολογική συσκευασία, μέσω της τεχνικής των παλινδρομήσεων (γραμμικών και λογιστικών).
Από τα εμπειρικά αποτελέσματα των παλινδρομήσεων προκύπτει πως η επίδοση των καταναλωτών στην κλίμακα ΝΕΡ, άρα η περιβαλλοντική τους ευαισθητοποίηση, επηρεάζεται από το φύλο, την ηλικία, το εισόδημα, την πιθανότητα να διαθέτει το νοικοκυριό του αυτοκίνητο, την πιθανότητα ανακύκλωσης, το βαθμό συχνότητας ανακύκλωσης γυαλιού και το βαθμό στον οποίο ο καταναλωτής υιοθετεί τη βιώσιμη καταναλωτική συμπεριφορά επειδή το θέλει ο ίδιος.
Επιπλέον, η πιθανότητα να ανακυκλώνουν οι καταναλωτές φάνηκε να επηρεάζεται από τον τομέα απασχόλησης, την πιθανότητα αγοράς βιολογικών προϊόντων, το βαθμό εμπιστοσύνης του οικολογικού σήματος, το βαθμό συχνότητας πραγματοποίησης κομποστοποίησης, το βαθμό συχνότητας χρήσης λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας, το βαθμό στον οποίο ο καταναλωτής γνωρίζει τα είδη που μπορούν να ανακυκλωθούν σε κάδους και εγκαταστάσεις και, τέλος, το βαθμό συχνότητας πραγματοποίησης διαλογής στην πηγή αλλά και χρήσης τσάντας πολλαπλών χρήσεων
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-03-10
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Διαχείριση νοικοκυριού. Εκπαίδευση καταναλωτών
Περιβαλλοντική προστασία
Λοιπά Θέματα:
Οικολογία
Οικολογία - Ελλάδα
Περιβάλλον - Προστασία
Καταναλωτική συμπεριφορά - Περιβαλλοντικές απόψεις
Λέξεις-κλειδιά:
βιώσιμη καταναλωτική συμπεριφορά, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, ελαχιστοποίηση-επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση, κλίμακα ΝΕΡ, δειγματοληπτική έρευνα
Περιγραφή:
163 σ. : διαγρ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Houliaropoulou_METOOO_16.pdf

3 MB