Παλαιογεωγραφική μελέτη του δελταϊκού ριπιδίου του Λήλαντα ποταμού, Εύβοια, Κεντρική Ελλάδα.

Πτυχιακή Εργασία 15734 844 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Παλαιογεωγραφική μελέτη του δελταϊκού ριπιδίου του Λήλαντα ποταμού, Εύβοια, Κεντρική Ελλάδα.
Συγγραφέας:
Τσιρώνης, Γιώργος
Περίληψη:
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παλαιογεωγραφική μελέτη του δελταϊκού ριπιδίου του Λήλαντα ποταμού στην Εύβοια, Στερεά Ελλάδα. Στα πλαίσια της μελέτης αυτής πραγματοποιήθηκαν 2 γεωτρήσεις βάθους μέχρι 4,5 m με σκοπό την περιγραφή της στρωματογραφίας των αποθέσεων του ποταμού, μέσω της κοκκομετρικής ανάλυσης.
Επιπλέον συλλέχθηκαν στοιχεία για τη γεωλογία της λεκάνης απορροής ενώ κατασκευάστηκε ένας γεωμορφολογικός χάρτης με τις κυριότερες γεωμορφές της δελταϊκής πεδιάδας και του μετώπου του δέλτα. Ο χάρτης αυτός απεικονίζει και τις μεταβολές που έχουν σημειωθεί στο ριπίδιο τα τελευταία 160 χρόνια περίπου λαμβάνοντας υπόψη έγκυρους παλαιότερους χάρτες των δύο τελευταίων αιώνων που απεικονίζουν την περιοχή των εκβολών του ποταμού. Μελετήθηκαν οι επιμέρους παράγοντες που συμβάλλουν στην εξέλιξη ενός δελταϊκού ριπιδίου, όπως ο τεκτονισμός, οι μεταβολές της στάθμης της θάλασσας αλλά και η ανθρωπογενής δραστηριότητα-παρέμβαση με τεχνητές κατασκευές. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες συνεκτιμήθηκαν με σκοπό τη μελέτη της πρόσφατης εξέλιξης του ριπιδίου.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-15
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λέξεις-κλειδιά:
Δελταϊκό, ριπίδιο, εξέλιξη, Λήλας, Εύβοια
Περιγραφή:
105 σ., εικ., πίν., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Tsironis_PtyGEO_15.pdf

4 MB