Μελέτη της ποιότητας ζωής ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο

Πτυχιακή Εργασία 15704 521 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της ποιότητας ζωής ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο
Συγγραφέας:
Μορφιάδου, Μαρίνα
Περίληψη:
Η παρούσα επιδημιολογική έρευνα είχε στόχο την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) σταδίων 2-5 και τον προσδιορισμό των παραγόντων που την επηρεάζουν. Συμμετείχαν νεφροπαθείς σταδίου 2-4 που δεν υποβάλλονταν σε εξωνεφρική κάθαρση και νεφροπαθείς σταδίου 5 που υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση και ήταν υποψήφιοι για μεταμόσχευση νεφρού. Βρέθηκε πως οι ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας έχουν χειρότερη ποιότητα ζωής στο σωματικό τομέα συγκριτικά με τους νεότερους, οι ασθενείς υψηλότερου μορφωτικού επιπέδου έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής σε σχέση με αυτούς χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου και πως οι άντρες έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής στον ψυχικό τομέα συγκριτικά με τις γυναίκες. Επίσης αναδείχθηκε πως τα υψηλότερα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας συσχετίζονται με καλύτερη ποιότητα ζωής στο σωματικό τομέα και πως το χαμηλότερο οικονομικό επίπεδο συσχετίζεται με καλύτερη ποιότητα ζωής στον ψυχικό τομέα.Τα πλενοεκτήματα της συγκεκριμένης μελέτης είναι τα εξής: αποτελεί την πρώτη έρευνα στον ελλαδικό χώρο που αξιολόγησε την ποιότητα ζωής ασθενών με ΧΝΝ όχι μόνο τελικού σταδίου αλλά και αρχικών σταδίων, γεγονός πολύ σημαντικό καθώς ελάχιστες έρευνες της βιβλιογραφίας έχουν ασχοληθεί με την ποιότητα ζωής στα αρχικά στάδια νεφρικής νόσου, χρησιμοποίησε ένα έγκυρο και ευρέως διαδεδομένο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της ποιότητα ζωής στην ελληνική του εκδοχή, το SF-36. Ανάμεσα στα μειονεκτήματα συμπεριλαμβάνεται η μεγάλη ετερογένεια και ανισοκατανομή του δείγματος καθώς και το γεγονός πως το δείγμα των νεφροπαθών σταδίου 5 δεν εκπροσωπούσε το μέσο όρο ασθενών με ΧΝΝ σταδίου 5 του ελληνικού πληθυσμού καθώς αποτελούνταν μόνο από ασθενείς που ήταν υποψήφιοι για μεταμόσχευση νεφρού.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λέξεις-κλειδιά:
Ποιότητα ζωής, χρόνια νεφρική νόσο, νεφρική ανεπάρκεια, μεταμόσχευση νεφρού, αιμοκάθαρση
Περιγραφή:
74 σ., εικ., πίν., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Morfiadou_PtyEDD_15.pdf

750 KB