Συσχέτιση του Μεσογειακού τρόπου διατροφής με παραμέτρους της ανάλυσης σπέρματος (σπερμοδιάγραμμα): μελέτη σε δείγμα ανδρών που συμμετέχουν σε πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Πτυχιακή Εργασία 15698 503 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Συσχέτιση του Μεσογειακού τρόπου διατροφής με παραμέτρους της ανάλυσης σπέρματος (σπερμοδιάγραμμα): μελέτη σε δείγμα ανδρών που συμμετέχουν σε πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης.
Συγγραφέας:
Αδαμοπούλου, Αργυρώ
Περίληψη:
Σκοπός: Στη μελέτη διερευνήθηκε εάν η προσκόλληση στη Μεσογειακή Διατροφή (ΜΔ) σχετίζεται με ποιοτικούς δείκτες του σπέρματος σε δείγμα αντρών υπογόνιμων ζευγαριών που ακολουθούσαν θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF).
Μεθοδολογία – Υλικό: Στη μελέτη συμμετείχαν 112 εθελοντές, από μία Κλινική Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΚΥΑ) στην Αθήνα. Όλοι οι εθελοντές συμπλήρωσαν τρία ερωτηματολόγια. Το πρώτο αφορούσε σε βασικά δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της φυσικής δραστηριότητας. Το δεύτερο ήταν ένα σταθμισμένο ερωτηματολόγιο συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων, με το οποίο αποτιμήθηκαν οι διαιτητικές συνήθειες των εθελοντών. Από το ίδιο ερωτηματολόγιο, με τη χρήση ενός δείκτη (MedDietScore) που λαμβάνει τιμές από 0 έως 55 αποτιμήθηκε και ο βαθμός υιοθέτησης της Μεσογειακής Διατροφής, με υψηλότερες βαθμολογίες να υποδεικνύουν υψηλότερου βαθμού υιοθέτηση. Το τρίτο ερωτηματολόγιο αφορούσε στην αξιολόγηση της κατάστασης στρες των εθελοντών (State-Trait Anxiety Scale). Οι εθελοντές παρείχαν δείγματα σπέρματος, τα οποία αναλύθηκαν από την ΚΥΑ. Για τη διερεύνηση των συσχετίσεων μεταξύ του MedDietScore και των παραμέτρων ποιότητας του σπερμοδιαγράμματος εξετάστηκαν απλές συσχετίσεις Spearman (rho) και πραγματοποιήθηκαν Mann-Whitney και Kruskal-Wallis τεστ.
Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία (±Τ.Α.) των εθελοντών ήταν 38.7±5 έτη, ο μέσος δείκτης μάζας σώματος 26.0±2.8 kg/m2 και η μέση τιμή του MedDietScore 28.4±6.5. Παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική θετική συσχέτιση του MedDietScore με τη συγκέντρωση και το συνολικό αριθμό σπερματοζωαρίων (ρ=0.533 και ρ=0.541, αντίστοιχα, p<0.001), με τη συνολική και προωθητική κινητικότητα (ρ=0.591 και ρ=0.576, αντίστοιχα, p<0.001), καθώς και με τη μορφολογία των σπερματοζωαρίων (ρ=0.186, p=0.049). Αντιθέτως, δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση με τον όγκο του σπέρματος. Πρόσθετες μη παραμετρικές αναλύσεις φανέρωσαν ότι οι εθελοντές με μη φυσιολογικό σπερμοδιάγραμμα (βάσει των κριτηρίων του WHO, n=89) είχαν τιμές MedDietScore που ήταν σημαντικά χαμηλότερες από εκείνους τους άνδρες με φυσιολογικό σπερμοδιάγραμμα [διάμεσος (1ο-3ο τριτημόριο): 29 (23-31) έναντι 33 (31-39), p<0.001]. Επιπλέον, εθελοντές με τιμές MedDietScore στο κατώτατο τριτημόριο κατανομής (≤22, n=31) εμφάνιζαν σημαντικά χαμηλότερες τιμές συγκέντρωσης και συνολικού αριθμού σπερματοζωαρίων, καθώς και χαμηλότερη συνολική και προωθητική κινητικότητα, συγκριτικά με εκείνους στο 2ο (23-31, n=46) και 3ο (≥32, n=35) τριτημόριο κατανομής του σκορ (σε όλες τις περιπτώσεις p<0.001).
Συμπεράσματα: Η υιοθέτηση του Μεσογειακού Διατροφικού προτύπου φαίνεται ότι επιδρά θετικά στην ποιότητα του σπέρματος υπογόνιμων ανδρών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-07
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λέξεις-κλειδιά:
Μεσογειακή Διατροφή, σπέρμα, υπογονιμότητα, εξωσωματική γονιμοποίηση, διατροφή
Περιγραφή:
108 σ., 9 εικ., 16 πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Adamopoulou_PtyEDD_15.pdf

2 MB