Εφαρμοσμένη γεωπληροφορική στη διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών σε τοπική κλίμακα. Αποτίμηση ποιότητας ζωής σε μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης

Διδακτορική Διατριβή 15435
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εφαρμοσμένη γεωπληροφορική στη διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών σε τοπική κλίμακα. Αποτίμηση ποιότητας ζωής σε μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης
Συγγραφέας:
Φάκα, Αντιγόνη
Επιβλέπων καθηγητής:
Χαλκιάς, Χρήστος
Περίληψη:
Στην παρούσα διατριβή πραγματοποιείται καταγραφή και οργάνωση των γεωγραφικών δεδομένων που διαχειρίζονται οι δήμοι σε μια ενιαία βάση, με την αξιοποίηση των οποίων προτείνεται μια μεθοδολογία για την αποτίμηση της ποιότητας ζωής των περιοχών μόνιμης κατοικίας, με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων αποτελεί στόχο διάφορων πολιτικών δράσεων και προγραμμάτων και η αποτίμησή της έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο υποστήριξης της λήψης αποφάσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη τέτοιων μέτρων. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούν την πλέον αρμόδια διοικητική βαθμίδα για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μιας περιοχής. Ωστόσο, η έλλειψη οργάνωσης στα δεδομένα που διαχειρίζονται συμβάλλει πολλές φορές αρνητικά στην ανάπτυξη μέτρων για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν τις τοπικές υποθέσεις. Η γεωγραφική φύση της πλειοψηφίας των δεδομένων αυτών, αναδεικνύει τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών σε ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τους δήμους, τα οποία παράλληλα μπορούν να υποστηρίξουν την χαρτογράφηση της ποιότητας ζωής που παρέχει ο χώρος, ως περιοχή μόνιμης κατοικίας. Μέσα από τη βιβλιογραφική επισκόπηση, γίνεται σαφές ότι η ποιότητα ζωής είναι μια ευρεία έννοια και περιλαμβάνει ένα σύνολο διαστάσεων που καλύπτουν μεγάλο φάσμα των χαρακτηριστικών των ανθρώπων και του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν, ενώ σημαντικό παράγοντα για τη μελέτη της αποτελεί η χωρική κλίμακα αναφοράς. Η μεθοδολογία που προτείνεται για την αποτίμηση της ποιότητας ζωής, εφαρμόζεται σε διάφορα γεωγραφικά επίπεδα ανάλυσης, ενώ έμφαση δίνεται στο τοπικό επίπεδο και τον Δήμο Κατερίνης που αποτελεί την περιοχή μελέτης. Τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή συνέβαλαν όχι μόνο στην αξιολόγηση της μεθοδολογίας που προτάθηκε, αλλά ανέδειξαν και τις διαφοροποιήσεις στην αντίληψη μεταξύ των κατοίκων για την ποιότητα ζωής.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-03
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Γεωπληροφορική
Τοπική αυτοδιοίκηση - Ελλάδα
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Λέξεις-κλειδιά:
Τοπική αυτοδιοίκηση, ποιότητα ζωής, ΣΓΠ
Περιγραφή:
τ.1: 459 σ., τ.2:263 σ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

FakaPhDGeo2015.pdf

27 MB