Δεξιότητες γραπτής επικοινωνίας και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά σε μαθητές με και χωρίς δυσλεξία

Μεταπτυχιακή Εργασία 15330 660 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Δεξιότητες γραπτής επικοινωνίας και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά σε μαθητές με και χωρίς δυσλεξία
Συγγραφέας:
Γεωργοβρεττάκου, Σταματίνα
Επιβλέπων καθηγητής:
Αντωνοπούλου, Αικατερίνη
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξεταστούν πιθανές διαφορές στις δεξιότητες της γραπτής επικοινωνίας, σε ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά και στις μεταγνωστικές δεξιότητες ανάμεσα στους μαθητές με δυσλεξία και χωρίς δυσλεξία. Πιο συγκεκριμένα, εξετάστηκαν οι παρακάτω παράγοντες: (α) η ικανότητα των μαθητών να κατανοούν και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε ερωτήσεις περιεχομένου και σε υποθετικές ερωτήσεις οι οποίες αναφέρονται σε γραπτό κείμενο (γραπτή επικοινωνία, (β) η ικανότητα τους να κατανοούν τη διαδικασία της μάθησης και να αυτορυθμίζονται (μεταγνώση), (γ) η καθολική αυτοεκτίμηση, οι επιμέρους αυτοαντιλήψεις τους και οι δυνατότητες και δυσκολίες στη συμπεριφορά τους (ψυχοκοινωνικά γνωρίσματα). Επιπλέον, η παρούσα έρευνα εξέτασε τη συσχέτιση μεταξύ των επιδόσεων των μαθητών στην κλίμακα μεταγνώσης και στην κατανόηση του γραπτού κειμένου καθώς και την επίδραση των ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών στη μεταγνωστική ανάπτυξη του μαθητή και στην ικανότητα κατανόησης γραπτού κειμένου. Στην έρευνα συμμετείχαν 61 μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου, εκ των οποίων οι 25 είχαν διαγνωστεί με δυσλεξία. Οι μαθητές απάντησαν (α) σε ειδικά σχεσιασμένο για το σκοπό της έρευνας,τεστ γραπτής επικοινωνίας, (β) στο ερωτηματολόγιο δυνατοτήτων και δυσκολίων, (γ) σε κλίμακα μεταγνωστικών δεξιοτήτων τη δεδομένη στιγμή και (δ) σε κλίμακα αυτοεκτίμησης και επιμέρους αυτοαντιλήψεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες μαθητών όσον αφορά στην κατανόηση του γραπτού λόγου, στα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά και την αυτοαντίληψη. Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις μεταγνωστικές δεξιότητες των δύο ομάδων ενώ βρέθηκαν αρκετές συσχετίσεις μεταξύ των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, των μεταγνωστικών δεξιοτήτων και της ικανότητας κατανόησης του γραπτού λόγου. Τέλος, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι εκφάνσεις της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης του μαθητή επιδρούν στην μεταγνωστική του ικανότητα και στην ικανότητά του να κατανοεί το γραπτό λόγο. Η παρούσα έρευνα υποστηρίζει ότι η ψυχοκοινωνική ενθάρρυνση του μαθητή μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ικανότητας αυτορύθμισης και της γραπτής επικοινωνίας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-06-10
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ψυχολογία
Εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Επικοινωνία στην εκπαίδευση
Δυσλεξία
Μάθηση, Δυσκολίες της
Λέξεις-κλειδιά:
γραπτή επικοινωνία, μαθησιακές δυσκολίες, αυτοεκτίμηση, μεταγνώση, δυσλεξία
Περιγραφή:
90 σ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0