Το διεθνές εμπόριο: οι εμπορικές συναλλαγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Αραβικό κόσμο

Μεταπτυχιακή Εργασία 1531
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το διεθνές εμπόριο: οι εμπορικές συναλλαγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Αραβικό κόσμο
Συγγραφέας:
Καλαϊτζή, Αθανασία
Επιβλέπων καθηγητής:
Χονδρογιάννης, Γεώργιος
Περίληψη:
Στόχος έρευνας αυτής είναι η μελέτη των οικονομιών του Αραβικού κόσμου και των παραγόντων που συντελούν στην αύξηση των εμπορικών εκροών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 κρατών μελών. Όπως προκύπτει από την μελέτη των οικονομικών και κοινωνικών μεταβλητών, διαπιστώνεται ότι οι εξωγενής και ενδογενής παράγοντες δεν επηρεάζουν στον ίδιο βαθμό την ανάπτυξη των Αραβικών χωρών, ενώ είναι δυνατόν να μεταβάλλουν ακόμα και τη μορφή της. Σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης των Αραβικών κρατών αποτελούν οι κοινωνικές και οικονομικές κρατικές πολιτικές που εφαρμόσθηκαν στα κράτη, ενώ η έλλειψη φυσικού πλούτου και η μεγάλη απόσταση από τα οικονομικά κέντρα δεν φαίνεται να αποτέλεσαν ανασταλτικό παράγοντα ανάπτυξης των Αραβικών κρατών. Κράτη με παρόμοια ποσότητα φυσικών πόρων παρουσιάζουν σημαντική διαφορά στην εξέλιξη του κατά κεφαλήν εισοδήματος, ενώ χώρες με σημαντικές διαφορές αποθεμάτων φυσικών πόρων, όπως η Ιορδανία και το πλούσιο σε φυσικούς πόρους Ομάν, παρουσιάζουν παρόμοια αύξηση εισοδήματος.
Η ανάλυση της εξέλιξης των εμπορικών συναλλαγών των χωρών του Αραβικού κόσμου με την Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 κρατών μελών, βασίστηκε στο μοντέλο βαρύτητος, χρησιμοποιώντας την αξία των εξαγωγών των Αραβικών χωρών, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν των επιμέρους εμπορικών εταίρων, τον πληθυσμό, καθώς και την απόσταση του κάθέ Αραβικού κράτους από τον οικονομικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την εκτίμηση του υποδείγματος, προκύπτει ότι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της εξαγωγικής χώρας και η απόσταση από το οικονομικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις εξαγωγές των εξεταζομένων χωρών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διεθνείς σχέσεις
Εμπόριο
Λοιπά Θέματα:
Διεθνές εμπόριο
International trade
Ευρωπαϊκή Ένωση - Σχέσεις - Αραβία
European Union - Relations - Arabian Peninsula
Λέξεις-κλειδιά:
Διεθνές εμπόριο, Ευρωπαϊκή Ένωση, Αραβία
Περιγραφή:
153 σ. : πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Metaptychiaki21.pdf