Περιγραφή και διαχείριση ειδικών διαιτολογικών κινδύνων σε νοσοκομεία

Μεταπτυχιακή Εργασία 15026
Πρωτότυπος Τίτλος:
Περιγραφή και διαχείριση ειδικών διαιτολογικών κινδύνων σε νοσοκομεία
Συγγραφέας:
Ξενάκη, Αναστασία
Περίληψη:
Από την μέχρι στιγμής βιβλιογραφία που μελετήθηκε ανακτήθηκαν πληροφορίες για την διαχείριση ασφάλειας τροφίμων στα νοσοκομεία, καθώς και συστάσεις από διαφορετικές πηγές, οι οποίες περιγράφουν με λεπτομέρεια τον τύπο και τη σύσταση των γευμάτων που πρέπει να καταναλώνει ο ασθενής με χρόνια νεφρική νόσο. Παρ' όλα αυτά, δεν βρέθηκαν μέχρι τώρα επαρκή δεδομένα που να συνδυάζουν τις δύο αυτές πλευρές της νοσοκομειακής φροντίδας των ασθενών αυτών. Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκαν οι σημαντικότερες και πιο συχνές περιπτώσεις χρόνιας νεφρικής νόσου (3ο, 4ο και τελικό στάδιο με αιμοκάθαρση). Για τους ειδικούς διαιτολογικούς κινδύνους αυτών των δύο καταστάσεων καθορίστηκαν κατώτερα και ανώτερα όρια και στην συνέχεια δημιουργήθηκε σχέδιο HACCP (Hazard Analysis with Critical Control Points), με βάση διάγραμμα ροής σίτισης των ασθενών με νεφροπάθεια. Αφού βρέθηκαν τα κρίσιμα σημεία ελέγχου, καταγράφηκαν τα κρίσιμα όρια, οι διαδικασίες παρακολούθησης, η διορθωτικές ενέργειες και ο τρόπος αρχειοθέτησης. Τέλος, έγινε λίστα των μεθόδων επαλήθευσης για το κάθε διατροφικό κριτήριο. Το σχέδιο διαχείρισης ειδικών διαιτολογικών κινδύνων που δημιουργήθηκε μπορεί να επεκταθεί και να συμπληρώσει τα συστήματα HACCP που αφορούν τους τροφογενείς κινδύνους στα νοσοκομεία. Επίσης, μπορεί να αποτελέσει βάση για τη δημιουργία συστημάτων διαχείρισης ειδικών διαιτολογικών κινδύνων και για άλλες ασθένειες.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-08-27
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (Ασφάλεια τροφίμων)
Τροφή - Μέτρα ασφαλείας
Νοσοκομεία - Ποιοτικός έλεγχος - Πρότυπα
Νεφρική ανεπάρκεια - Διαιτολογικές απόψεις
Περιγραφή:
94 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Xenaki_MetEDD_10.pdf

1 MB