Βελτιστοποιημένη οπτικοποίηση αστικού περιβάλλοντος - Η περίπτωση της Λάρισας

Πτυχιακή Εργασία 14969 728 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Βελτιστοποιημένη οπτικοποίηση αστικού περιβάλλοντος - Η περίπτωση της Λάρισας
Συγγραφέας:
Σωτηροπούλου, Αυγή
Περίληψη:
Τα τρισδιάστατα μοντέλα αστικών περιβαλλόντων αποτελούν πρακτικές και καλαίσθητες αναπαραστάσεις της πραγματικότητας. Τα τρισδιάστατα ψηφιακά μοντέλα χρησιμοποιήθηκαν αρχικά στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και στα animation. Τα τελευταία χρόνια όμως παρατηρούμε τη χρήση τους και στα ΣΓΠ (Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών). Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η κατασκευή ενός τέτοιου μοντέλου για δύο περιοχές της πόλης της Λάρισας με τη χρήση του λογισμικού οπτικοποίησης CityEngine και την εξέταση των δυνατοτήτων του εν λόγω λογισμικού. Το CityEngine με τη χρήση της διαδικαστικής μοντελοποίησης παράγει ρεαλιστικά μοντέλα πόλεων, δηλαδή δημιουργούνται με αυτόματο τρόπο τρισδιάστατα μοντέλα από σύνολα αλγορίθμων καθορισμένων από το εργαλείο επεξεργασίας CGA (Computer Generated Architecture). Η σχηματική γραμματική CGA αποτελεί μια μοναδική γλώσσα προγραμματισμού, η οποία, όταν εφαρμόζεται σε σχήματα, δημιουργεί τρισδιάστατα μοντέλα αρχιτεκτονικού περιεχομένου. Πέρα από τη μοντελοποίηση με βάση κανόνες, το CityEngine δίνει τη χειροκίνητη δυνατότητα δημιουργίας μοντέλων μέσα από μια σειρά εργαλείων. Μετά την κατασκευή του μοντέλου ο χρήστης μπορεί άμεσα μέσα από το περιβάλλον του CityEngine να το τροποποιήσει και να το προσαρμόσει στις εκάστοτε ανάγκες του. Συνεπώς, η εργασία αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για επόμενους ερευνητές που μπορούν είτε να εμπλουτίσουν το παρασκευασθέν μοντέλο με νέα στοιχεία είτε να χρησιμοποιήσουν τα σύνολα κανόνων σε νέες εργασίες. Η διπλωματική εργασία χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη. Το πρώτος μέρος είναι θεωρητικό και δίνει τις απαραίτητες βάσεις για να μπορέσει ο αναγνώστης να κατανοήσει το δεύτερο μέρος όπου περιγράφεται η διαδικασία κατασκευής του μοντέλου. Στο πρώτο μέρος λοιπόν αναλύεται η εξέλιξη της τρισδιάστατης αναπαράστασης και μοντελοποίησης αστικών περιβαλλόντων στον κλάδο της Γεωγραφίας με έμφαση στο ρόλο που διαδραματίζει στην εξέλιξη αυτή η ΕΓΠ (Εθελοντική Γεωγραφική Πληροφορία). Γίνεται επίσης περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών του λογισμικού οπτικοποίησης CityEngine και αναφορά στις δύο περιοχές μελέτης. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας καταγράφονται τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την δημιουργία του μοντέλου. Τα βήματα αφορούν την συλλογή των δεδομένων, την αρχική επεξεργασία τους σε περιβάλλον ΣΓΠ και την μετέπειτα επεξεργασία τους μέσα στο λογισμικό οπτικοποίησης CityEngine. Τα αρχικά δεδομένα προήλθαν από δισδιάστατες γεωμετρίες και φωτογραφίες. Οι δισδιάστατες γεωμετρίες, με τις κατόψεις των κτιρίων και το οδικό δίκτυο, χρειάστηκε να τροποποιηθούν σε περιβάλλον ΣΓΠ, ώστε να μπορέσουν να εφαρμοστούν σε αυτές οι κανόνες. Ενώ οι φωτογραφίες χρησιμοποιήθηκαν για προσόψεις, υφές και στοιχεία. Για τη δημιουργία του τελικού μοντέλου συνδυάστηκαν 2 διαφορετικές μέθοδοι: Η μοντελοποίηση με τη χρήση κανόνων κατασκευασμένων είτε από το εργαλείο επεξεργασίας κανόνων CGA Rule Editor είτε από το εργαλείο Façade Wizard και η χειροκίνητη μοντελοποίηση που βασίστηκε στο μοντέλο του γηπέδου του Αλκαζάρ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-22
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Προσομοίωση, Μέθοδοι της
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Λέξεις-κλειδιά:
Μοντελοποίηση, Λάρισα
Περιγραφή:
71 σ., εικ., πίν., χάρτες, σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Sotiropoulou_PtyGeo_14.pdf

2 MB