Παράγοντες κινδύνου για παιδική παχυσαρκία, αυξημένο ολικό και σπλαχνικό λίπος σώματος (Healthy Growth Study)

Μεταπτυχιακή Εργασία 14911
Πρωτότυπος Τίτλος:
Παράγοντες κινδύνου για παιδική παχυσαρκία, αυξημένο ολικό και σπλαχνικό λίπος σώματος (Healthy Growth Study)
Συγγραφέας:
Μιχαλέττος, Άγγελος
Περίληψη:
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η ταυτόχρονη μελέτη των περιγεννητικών και κοινωνικο-δημογραφικών παραγόντων και ο τρόπος ζωής των παιδιών σε συσχέτιση με τη παιδική παχυσαρκία, λαμβάνοντας υπόψην τα ποσοστά ολικού και σπλαχνικού λίπους σε παιδιά ηλικίας 9-13 ετών. Μεθοδολογία: Στα πλαίσια της συγχρονικής επιδημιολογικής μελέτης Healthy Growth Study μελετήθηκαν 1228 παιδιά 9-13 ετών απο τυχαία επιλεγμένα δημοτικά σχολεία πέντε (5) νομών της Ελληνικής επικράτειας. Στην έρευνα αυτή έγιναν ανθρωπομετρικές μετρήσεις, και συλλέχθηκαν τα περιγεννητικά και κοινωνικο-δημογραφικα χαρακτηριστικά, καθώς και τα χαρακτηριστικά τρόπου ζωής των παιδιών μέσω της χρήσης ενός τυποποιημένου ερωτηματολογίου. Για να μελετηθεί η επίδραση των περιγεννητικών χαρακτηριστικών παραμέτρων, των κοινωνικό-δημογραφικών παραμέτρων της οικογένειας, του ΔΜΣ των γονέων και των παραγόντων τρόπου ζωής των παιδιών, στην πιθανότητα εμφάνισης παχυσαρκίας, αυξημένου ολικού και σπλαχνικού λίπους στα παιδιά, πραγματοποιήθηκε απλή λογαριθμική παλινδρόμηση για την εξαγωγή αδρών σχετικών λόγων, ενώ,για την εξαγωγή των διορθωμένων σχετικών λόγων πραγματοποιήθηκε πολυπαραγοντική λογαριθμική παλινδρόμηση. Αποτελέσματα: Έπειτα από την απλή λογαριθμική παλινδρόμηση, στατιστικά σημαντικοί παράγοντες από τους περιγεννητικούς ήταν το βάρος της μητέρας πρίν την εγκυμοσύνη, το κάπνισμα κατά την εγκυμοσύνη, η ταχύτητα ανάπτυξης και η είσοδος στη διατροφή στερεάς τροφής. Από τους κοινωνικο-δημογραφικούς φάνηκε να είναι, η ηλικία του πατέρα, ο ΔΜΣ και η μόρφωση των γονέων, καθώς και ο κοινωνικο-οικονομικός δείκτης (SES index), ενώ από τον τρόπο ζωής των παιδιών, η ενεργειακή πρόσληψη, η οργανωμένη φυσική δραστηριότητα, ο χρόνος παρακολούθησης τηλεόρασης, τα βήματα ανά ημέρα και η κατανάλωση πρωινού. Μετά και την πολυπαραγοντική ανάλυση, στατιστικά σημαντικοί παράγοντες ήταν το βάρος της μητέρας πρίν την εγκυμοσύνη, αλλά με συσχέτιση μόνο ώς προς το αυξημένο σπλαχνικό λίπος, το κάπνισμα κατα την εγκυμοσύνη, η ταχύτητα ανάπτυξης και η είσοδος στη διατροφή στερεάς τροφής, με τον τελευταίο παράγοντα να έχει συσχέτιση μόνο με την παιδική παχυσαρκία. Επίσης, η ηλικία του πατέρα, χωρίς να έχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με το αυξημένο σπλαχνικό λίπος όμως. Ο ΔΜΣ και η μόρφωση της μητέρας, καθώς και η ενεργειακή πρόσληψη, ο χρόνος παρακολούθησης τηλεόρασης, τα βήματα ανά ημέρα και η κατανάλωση πρωινού, με το τελευταίο να έχει στατιστικά σημαντική σχέση μόνο με την παιδική παχυσαρκία. Συμπέρασμα: Περιγεννητικοί παράγοντες κινδύνου όπως το βάρος της μητέρας πριν την εγκυμοσύνη, το κάπνισμα κατά την εγκυμοσύνη, η ταχύτητα ανάπτυξης του παιδιού κατά τους πρώτους μήνες της ζωής του και η εισαγωγή στη διατροφή στερεάς τροφής, κοινωνικοδημογραφικοί παράγοντες κινδύνου όπως ο ΔΜΣ των γονέων, η ηλικία του πατέρα, η μόρφωση της μητέρας και παράγοντες από τον τρόπο ζωής του παιδιού όπως η ενεργειακή πρόσληψη του παιδιού αλλά και η ημερήσια ενεργειακή δαπάνη εξαιτίας της άσκησης ή των καθιστικών συμπεριφορών όπως οι ώρες ημερησίως που το παιδί βλέπει τηλεόραση, καθώς και η παράλειψη πρωινού βρέθηκαν να συσχετίζονται σημαντικά, με την παιδική παχυσαρκία, αλλά και το αυξημένο ολικό και σπλαχνικό λίπος σώματος. Οι παράγοντες που στην παρούσα μελέτη βρέθηκαν να επηρεάζουν την εμφάνιση παιδικής παχυσαρκίας και τα ποσοστά λίπους μπορούν να αποτελέσουν στόχο για προγράμματα προαγωγής της υγείας και ενημέρωσης των γονέων αλλά και των παιδιών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-17
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Διατροφή παιδιών και εφήβων
Λοιπά Θέματα:
Διατροφικές συνήθειες - Παιδιά
Παχυσαρκία στα παιδιά
Λίπος - Φυσιολογικές απόψεις
Παιδιά - Διατροφή
Λέξεις-κλειδιά:
παιδική παχυσαρκία, λίπος, συνήθειες, διατροφή
Περιγραφή:
85 σ., εικ., πίν., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Mixalettos_MetaptEDD.pdf

2 MB