Ανίχνευση αγροχημικών σε επιλεγμένα ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντα: επιπτώσεις στη δημόσια υγεία

Διδακτορική Διατριβή 14891 839 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανίχνευση αγροχημικών σε επιλεγμένα ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντα: επιπτώσεις στη δημόσια υγεία
Συγγραφέας:
Λυκούδης, Ζήσιμος
Επιβλέπων καθηγητής:
Αποστολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ.
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η διερεύνηση των επιπέδων ενός εύρους αγροχημικών σε επιλεγμένα προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) με γνώμονα τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία. Παράλληλα με τα παραπάνω, στόχο της έρευνας αποτέλεσε και η διερεύνηση του επιπέδου γνώσης και στάσης των καταναλωτών του
νομού Αττικής απέναντι στα προϊόντα αυτά, έτσι ώστε να υπάρξει
μια καλύτερη αποτίμηση της εικόνας τους και εκτίμηση της τάσηςμελλοντικής τους ζήτησης.
Η διερεύνηση των επιπέδων επιλεγμένων αγροχημικών πραγματοποιήθηκε σε τρία είδη ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντων της Ελληνικής αγοράς και συγκεκριμένα: α) ΠΟΠ/ΠΓΕ ελαιόλαδο (70 δείγματα), β) ΠΟΠ/ΠΓΕ μήλα (80 δείγματα) και γ) Τυρί Φέτα/Λευκό Τυρί (50 δείγματα).Τα τρία αυτά είδη τροφίμων επιλέχθηκαν λόγω της μεγάλης κατανάλωσής τους
στο εσωτερικό της χώρας αλλά και του μεγάλου όγκου
των εξαγωγών τους. Όλα τα ανωτέρω δείγματα συλλέχθηκαν την περίοδο
από τον Μάρτιο του 2011 έως το Δεκέμβριο του 2012.
Τα δείγματα ελαιολάδου και μήλων αναλύθηκαν ως προς την ύπαρξη 51 φυτοφαρμάκων-στόχων, που αποτελούν χαρακτηριστικούς ρυπαντές σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία και τα
τυχόν υψηλά τους επίπεδα μπορεί να έχουν δυσμενείς συνέπειες για την υγεία των καταναλωτών. Η ανίχνευση των φυτοφαρμάκων στα δείγματα ελαιολάδου και μήλων πραγματοποιήθηκε με αέρια χρωματογραφία
συζευγμένη με φασματομετρία μάζας (GC-MS), ενώ για την προκατεργασία των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκε η περίφημη
«γρήγορη, εύκολη, φθηνή, αποτελεσματική και ασφαλής» μέθοδος QuEChERS. Ειδικά στην περίπτωση των δειγμάτων
ελαιολάδου, λόγω της λιπαρής τουςμήτρας, χρησιμοποιήθηκε μια ελαφρά
τροποποίηση της μεθόδου QuEChERS
που προτείνεται στην βιβλιογραφία.Τα δείγματα ελαιολάδου προήλθαν από τα κύρια ελαιοπαραγωγικά γεωγραφικά διαμερίσματα (Πελοπόννησος, Κρήτη, Λέσβος). Από τα 51 φυτοφάρμακα-στόχους ανιχνεύθηκαν συνολικά 11 φυτοφάρμακα στα 70 αναλυθέντα δείγματα ελαιολάδου. Τέσσερα από τα 70 δείγματα εμφάνισαν υπερβάσεις ως προς τα ανώτατα επιτρεπτά
όρια (MRLs) φυτοφαρμάκων που ισχύουν για την Ε.Ε..Τρεις από τις υπερβάσεις οφείλονται στα επίπεδα του φυτοφαρμάκου fenthion και μία στο parathion-methyl.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-05-07
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Χημεία
Λοιπά Θέματα:
Χημεία τροφίμων
Φυτοφάρμακα - Εφαρμογή - Μέτρα ασφαλείας
Προϊόντα Ονομαστικής Προέλευσης (ΠΟΠ)
Λέξεις-κλειδιά:
καταναλωτές, προϊόντα ΠΟΠ, προϊόντα ΠΓΕ
Περιγραφή:
276 σ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Lykoudis_PhDOOO_14.pdf

3 MB