Οι ενδοσχολικοί απογευματινοί όμιλοι δραστηριοτήτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: η περίπτωση του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος

Μεταπτυχιακή Εργασία 14867 932 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι ενδοσχολικοί απογευματινοί όμιλοι δραστηριοτήτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: η περίπτωση του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος
Συγγραφέας:
Κοσμά, Στυλιανή
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στους Ενδοσχολικούς Απο-γευματινούς Ομίλους Δραστηριοτήτων που λειτουργούν στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος και στους οποίους οι μαθητές συμμετέχουν χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Σκοπός της εργασίας ήταν να μελετηθούν το προφίλ των συμμετεχόντων στους Ομί-λους αυτούς, το εύρος της συμμετοχής, οι θετικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη συμμετοχή σε αυτούς, καθώς και η άποψη των μαθητών για το ρόλο που έχει το σχο-λείο στην οργάνωσή τους. Πιο συγκεκριμένα, διερευνήθηκε το αν το προφίλ των συμμετεχόντων και οι παράγοντες συμμετοχής σχετίζονται με την επιλογή Ομίλου από τους μαθητές, καθώς και το κατά πόσο οι παράγοντες συμμετοχής, η συστηματική συμμετοχή και η στάση του σχολείου σχετίζονται αφενός μεταξύ τους και αφετέρου με τις θετικές επιπτώσεις που οι μαθητές αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους στους Ομίλους. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση έντυπων ερωτηματολογίων σε δείγμα 138 μαθητών του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, που επιλέχθηκαν με τη μέθοδο διαθέσιμου δείγματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η επιλογή ομίλου σχετίζεται αφενός με το προφίλ των συμμετεχόντων (φύλο, ηλικία, βαθμός απολυτηρίου, χόμπι), αφετέρου με ορισμέ-νους παράγοντες συμμετοχής (θέμα δραστηριότητας, καθηγητής-υπεύθυνος, ανάγκη για απόκτηση νέων φίλων). Επίσης, η συστηματική συμμετοχή των μαθητών εξαρτάται από τον παράγοντα συμμετοχής, ενώ σχετίζεται θετικά με την ανάπτυξη δεσμών μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Τέλος, διαπιστώθηκε σημαντική σχέση ανάμεσα στην ενθάρρυνση που οι μαθητές είχαν από το σχολείο για να συμμετάσχουν στο απογευ-ματινό πρόγραμμα ομίλων και στις θετικές επιπτώσεις που θεωρούν ότι αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-11
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Εκπαίδευση, Μέση - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
δραστηριότητες σπουδαστών, μέση εκπαίδευση, Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος, ενδοσχολικοί όμιλοι δραστηριοτήτων
Περιγραφή:
152 σ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Kosma_MetaptOOO_14.pdf

3 MB