Η επίδραση οξείας άσκησης εναλλασόμενης έντασης στην έκφραση μικροριβονουκλεϊκών οξέων του σάλιου που εμπλέκονται στο μεταβολισμό των λιπιδίων

Μεταπτυχιακή Εργασία 14855 970 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση οξείας άσκησης εναλλασόμενης έντασης στην έκφραση μικροριβονουκλεϊκών οξέων του σάλιου που εμπλέκονται στο μεταβολισμό των λιπιδίων
Συγγραφέας:
Κωνσταντινίδου, Άννα
Περίληψη:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Τα μικροριβονουκλεϊκά οξέα (miRNA) είναι μικρά (μήκους ~22 νουκλεοτιδίων), μονόκλωνα μόρια RNA κωδικοποιούμενα από το γονιδίωμα, τα οποία δεσμεύονται σε συμπληρωματικές περιοχές που εντοπίζονται στο 3’ αμετάφραστο άκρο των mRNA, προκαλώντας καταστολή της μετάφρασης και/ή αποσταθεροποίηση του mRNA. Η επίδραση της άσκησης στην έκφραση των miRNA αποτελεί ένα καινούργιο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον ερευνητικό πεδίο, το οποίο εξελίσσεται ταχύτατα τα τελευταία δύο χρόνια. Η απόκριση των miRNA σε διαφορετικά είδη άσκησης έχει μελετηθεί τόσο σε ιστούς και όργανα (π.χ. σκελετικοί μύες, καρδιά), όσο και σε βιολογικά υγρά (π.χ. αίμα). Λόγω απουσίας σχετικών ερευνητικών δεδομένων, σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη της επίδρασης της άσκησης στην έκφραση 8 miRNA που εμπλέκονται στο μεταβολισμού των λιπιδίων, σε δείγματα ανθρώπινου σάλιου. Τα miRNA που μελετήθηκαν είναι τα εξής: hsa-miR-27a, hsa-miR-27b, hsa-miR-33a, hsa-miR-143, hsa-miR-146a, hsa-miR-335, hsa-miR-370 και hsa-miR-378a. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: 19 υγιείς άνδρες (VO2max 40,9 ± 4,7 ml/kg/min) συμμετείχαν σε προγραμματισμένη άσκηση εναλλασσόμενης έντασης σε στατικό ποδήλατο (spinning), διάρκειας 50 λεπτών. Πριν την έναρξη και αμέσως μετά τη λήξη της συνεδρίας άσκησης, ελήφθησαν δείγματα σάλιου από κάθε συμμετέχοντα, τα οποία υποβλήθηκαν στις εξής πειραματικές διαδικασίες: 1. Απομόνωση RNA με τη χρήση του ειδικού kit mirVanaTM PARISTM της εταιρείας Ambion. 2. Ανάστροφη μεταγραφή με τη χρήση του ειδικού kit TaqMan® MicroRNA Reverse Transcription της εταιρείας Applied Biosystems, με σκοπό την παρασκευή συμπληρωματικών (των προς μελέτη miRNA) αλυσίδων cDNA. 3. Ενίσχυση των cDNA με τη χρήση ειδικών εκκινητών (TaqMan® Small RNA Assays της Applied Biosystems), με τη μέθοδο της qPCR. Στη συνέχεια, υπολογίστηκε η μεταβλητή 2-ΔΔCt, η οποία δείχνει τη διαφορά (fold change) στη συγκέντρωση κάθε miRNA μετά την παρέμβαση άσκησης, συγκρινόμενη με την τιμή της πριν την παρέμβαση. Η στατιστική σημαντικότητα της μεταβολής στην έκφραση κάθε miRNA προσδιορίστηκε μετά από σύγκριση των τιμών 2-ΔΔCt με την τιμή 1 μέσω της δοκιμασίας Wilcoxon. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS® 18.0. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στατιστικά σημαντικές μεταβολές μετά την άσκηση βρέθηκαν στο hsa-miR-33a (κατά 7,66 ± 2,94 φορές, p = 0,012), το οποίο ρυθμίζει την ομοιόσταση της χοληστερόλης και την οξείδωση των λιπαρών οξέων, και στο hsa-miR-378a (κατά 0,79 8 ± 0,11 φορές, p = 0,048), το οποίο ελέγχει την ενεργειακή ομοιόσταση και συμμετέχει στη διαφοροποίηση των λιποκυττάρων και τη λιπογένεση. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η συγκεκριμένη άσκηση (spinning) μετέβαλε σημαντικά την έκφραση δύο miRNA που εμπλέκονται στο μεταβολισμό των λιπιδίων. Γνωρίζοντας το ρυθμιστικό ρόλο των συγκεκριμένων miRNA, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η μεταβολή της έκφρασής τους ίσως συμβάλλει στην απόκριση των φυσιολογικών διεργασιών του ανθρώπινου οργανισμού στην άσκηση (π.χ. αυξημένη παροχή λιπιδίων από το ήπαρ και μειωμένη συσσώρευση τριγλυκεριδίων στο λιπώδη ιστό). Επιπλέον, τα ευρήματα αυτά ενισχύουν την υπόθεση ότι οι μεταβολές στην έκφραση των miRNA που δρουν σε συγκεκριμένα όργανα είναι εφικτό να ανιχνευθούν σε βιολογικά υγρά όπως το σάλιο.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-16
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Μικροριβονουκλεϊκά οξέα
Λιπίδια - μεταβολισμός
Άσκηση - Φυσιολογικές απόψεις
Σάλιο
Λέξεις-κλειδιά:
σάλιο, λιπίδια, άσκηση
Περιγραφή:
79 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Konstantinidou_MetaptEDD_14.pdf

1 MB