Διαμόρφωση μοντέλου βιώσιμου τουρισμού στην περιοχή των Πρεσπών

Μεταπτυχιακή Εργασία 14853 895 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαμόρφωση μοντέλου βιώσιμου τουρισμού στην περιοχή των Πρεσπών
Συγγραφέας:
Κιουρτίδου, Πηνελόπη
Περίληψη:
Η συγκεκριμένη έρευνα μελετά τη βιώσιμη διαχείριση του τουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές. Στόχος της έρευνας αποτελεί η καταγραφή των αντιλήψεων των κατοίκων όσον αφορά στις βιώσιμες τουριστικές δυνατότητες και προοπτικές της περιοχής των Πρεσπών, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική κατάσταση της περιοχής. Για τον σκοπό αυτόν πραγματοποιήθηκε έρευνα σε δείγμα 170 κατοίκων της περιοχής των Πρεσπών, την περίοδο Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2013. Χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική στατιστική, καθώς και η εκτίμηση οικονομετρικών υποδειγμάτων. Οι ενότητες που εξετάστηκαν αφορούσαν στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των κατοίκων, στα θέματα σχετικά με την ενημέρωσή τους για τα τουριστικά χαρακτηριστικά της περιοχής, στις απόψεις τους αναφορικά με την τρέχουσα τουριστική δραστηριότητα στην περιοχή, στη γνώση της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης, στην αξιολόγηση ορισμένων προτάσεων για ένα εναλλακτικό βιώσιμο μοντέλο τουρισμού στην περιοχή των Πρεσπών, καθώς και στη δυνατότητα και προθυμία, τόσο του τοπικού πληθυσμού, όσο και των τοπικών φορέων, για σχεδιασμό και ανάπτυξη των κατάλληλων δράσεων, προκειμένου να αναπτυχθεί στην περιοχή ένα βιώσιμο εναλλακτικό μοντέλο τουρισμού. Από τα εμπειρικά αποτελέσματα προέκυψε ότι υπάρχει ανάγκη για ανάπτυξη και άλλων δραστηριοτήτων που θα απευθύνονται στους επισκέπτες, αλλά και για περαιτέρω ανάπτυξη και εμβάθυνση της όποιας συνεργασίας των επιχειρήσεων της περιοχής με τους φορείς της τοπικής και της κεντρικής κυβέρνησης. Επιπλέον, αναδείχθηκε η ανυπαρξία κατάλληλων πολιτικών για την προβολή και προώθηση της περιοχής, όπως επίσης και η ανάγκη για συστηματική εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων και του τοπικού πληθυσμού.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-03-27
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες
Λοιπά Θέματα:
Αειφορικός τουρισμός
Προστατευόμενες περιοχές - Ελλάδα - Φλώρινα (Νομός) - Πρέσπες
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Φλώρινα(Νομός) - Πρέσπες
Λέξεις-κλειδιά:
αειφορική ανάπτυξη, Ελλάδα, Φλώρινα, Πρέσπες, αειφορικός τουρισμός
Περιγραφή:
236 σ., πίν., διαγρ., χάρτες, σχ.
Σημειώσεις:
Αειφορικός τουρισμός Sustainable tourism Προστατευόμενες περιοχές - Ελλάδα - Φλώρινα (Νομός) - Πρέσπες Protected areas - Greece - Florina (Nome) - Prespes Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Φλώρινα (Νομός) - Πρέσπες Sustainable development - Greece - Florina (Nome) - Prespes Πρέσπες (Φλώρινα) Prespes (Greece)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Kiourtidou_MetaptOOO_14.pdf

4 MB