Ανακύκλωση συσσωρευτών μολύβδου

Μεταπτυχιακή Εργασία 14851 664 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανακύκλωση συσσωρευτών μολύβδου
Συγγραφέας:
Κιαπίδης, Σάββας
Επιβλέπων καθηγητής:
Λαζαρίδη, Αικατερίνη-Κωνσταντία
Περίληψη:
Οι συσσωρευτές μολύβδου αποτελούν στοιχεία που χρησιμοποιούνται ευρέως για διάφορες χρήσεις όπως, στις μπαταρίες αυτοκινήτου, στους συναγερμούς των σπιτιών, αλλά και στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στη βιομηχανία. Παρά τη χρησιμότητα τους ο μόλυβδος ως βαρύ μέταλλο είναι ιδιαίτερα τοξικός τόσο για τον ανθρώπινο οργανισμό όσο και για το περιβάλλον και αυτός είναι ο λόγος που επιβάλλεται η προσεκτική διαχείριση των συσσωρευτών μολύβδου μετά τη χρήση τους έτσι ώστε να μειώνεται η περιβαλλοντική τους επίδραση. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι δυνατότητες ανακύκλωσης των συσσωρευτών μολύβδου προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από αυτούς. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι συσσωρευτές μολύβδου και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αυτοί προκαλούν μετά τη χρήση τους. Αφού πρώτα, παρατεθεί η ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την ανακύκλωση των συσσωρευτών μολύβδου και αναλυθούν όλοι οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από τη μη ορθή εναπόθεση και έκθεση στον τοξικό μόλυβδο τόσο για τον άνθρωπο, όσο και για το ευρύτερο περιβάλλον, εν συνεχεία εξετάζονται οι τεχνικές ανακύκλωσης των συσσωρευτών μολύβδου και τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται κατά τη διαδικασία αυτή, τα διάφορα στάδια όπως η συλλογή και η μεταφορά τους, καθώς επίσης και οι εφαρμογές τους, ενώ, παράλληλα περιγράφονται τα πλεονεκτήματα από την όλη διαδικασία. Παρουσιάζεται η μονάδα ανακύκλωσης συσσωρευτών μολύβδου ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ που λειτουργεί στην Κομοτηνή ως παράδειγμα εφαρμογής της συγκεκριμένης τεχνολογίας και στο τέλος καταλήγουμε σε πολύτιμα συμπεράσματα που καταδεικνύουν την ανάγκη συστράτευσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων με σκοπό την προώθηση της ανακύκλωσης στη χώρα μας, ενώ παρατίθενται και προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας ανακύκλωσης και την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών κινδύνων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-09
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική διαχείριση
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Λύματα και συστήματα διάθεσης λυμάτων
Λοιπά Θέματα:
Μπαταρίες μολύβδου-ανακύκλωση
Λέξεις-κλειδιά:
Ανακύκλωση (Απόβλητα κλπ.), Μόλυβδος, Επικίνδυνα απόβλητα
Περιγραφή:
77 σ., εικ., πίν., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Kiapidis_MetaptGeo_14.pdf

1 MB