Ο ρόλος της τεχνολογίας στην ανάδειξη και την εκπαιδευτική αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η περίπτωση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού

Μεταπτυχιακή Εργασία 14841
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος της τεχνολογίας στην ανάδειξη και την εκπαιδευτική αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η περίπτωση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού
Συγγραφέας:
Καρτσακλή, Ζωή
Επιβλέπων καθηγητής:
Μαλινδρέτος, Γεώργιος
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία ερευνά σε ποιο βαθμό η χρήση των νέων τεχνολογιών σε χώρους
πολιτισμού συμβάλλει στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και μπορεί να οδηγήσει
στην αποτελεσματικότερη εκπαιδευτική της αξιοποίηση. Παρουσιάζονται ο ψηφιακός πολιτισμός της εποχής μας και η χρήση τεχνολογικών εφαρμογών σε πολιτιστικά ιδρύματα. Γίνεται λόγος για
τους πολιτιστικούς οργανισμούς ως χώρους μάθησης και μελετάται εάν η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο εκπαίδευσης στον τομέα του πολιτισμού. Τέλος, αναφέρονται μελέτες σχετικές με τον προβληματισμό που τέθηκε. Ειδικότερα, παρουσιάζεται
το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού που είναι πρωτοπόρο στη χρήση της τεχνολογίας για την προβολή του πολιτισμού και διακρίνεται για τον έντονα εκπαιδευτικό του χαρακτήρα που βασίζεται στη χρήση τεχνολογίας αιχμής. Επιμέρους θέματα αποτελούν το ζήτημα της ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και η ευρωπαϊκή και ελληνική πολιτική που ασκήθηκε για την προστασία της. Το ερευνητικό τμήμα της εργασίας στηρίχθηκε σε έρευνα που διενεργήθηκε
στο Κέντρο Πολιτισμού « Ελληνικός Κόσμος» τουΙδρύματος Μείζονος Ελληνισμού. Απευθύνθηκε στους επισκέπτες που παρακολούθησαν εκθέσεις και προγράμματα εικονικής πραγματικότητας του ΙΜΕ. Στόχος της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί η στάση τους απέναντι στις νέες τεχνολογίες ως
εργαλεία μάθησης σε χώρους πολιτισμού, ως μέσα προβολής του πολιτισμού, καθώς και ο ρόλος
τους στη διεύρυνση του κοινού των μουσείων. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ως καταλληλότερη είναι η ποσοτική με τη χρήση ερωτηματολογίου που σχεδιάστηκε ειδικά για την παρούσα έρευνα. Τέλος, διατυπώνονται τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η έρευνα και προτάσεις σχετικές με τους στόχους της.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτισμός και πολιτισμικές διαδικασίας (κοινωνική αλλαγή, δομισμός, διάχυση)
Τεχνολογία της πληροφορίας
Εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Πολιτιστική κληρονομιά
Πολιτιστική κληρονομιά - Τεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά:
πολιτιστική κληρονομιά, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού,
Περιγραφή:
297 σ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Kartsakli_MetaptOOO_14.pdf

9 MB