Επίδραση του είδους της άσκησης στην όρεξη, στην ενεργειακή πρόσληψη και στις σχετικές με την όρεξη ορμονικές αποκρίσεις

Μεταπτυχιακή Εργασία 14769
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίδραση του είδους της άσκησης στην όρεξη, στην ενεργειακή πρόσληψη και στις σχετικές με την όρεξη ορμονικές αποκρίσεις
Συγγραφέας:
Αθανασέλη, Μαρία
Περίληψη:
Υπόβαθρο: Το πρωτόκολλο άσκησης, υψηλής εναλλασσόμενης έντασης 10-20-30 (Gunnarsson & Bangsbo, 2012) έχει δείξει πως βελτιώνει την καρδιοαναπνευστική ικανότητα και κατά συνέπεια την απόδοση. Ωστόσο δεν έχει διερευνηθεί αν οδηγεί σε αλλαγές στην ενεργειακή πρόσληψη και την όρεξη όπως η συνήθης πρακτική άσκησης μέτριας έντασης. Σκοπός: Η διερεύνηση της επίδραση του είδους της άσκησης (υψηλής εναλλασσόμενης έντασης/ μέτριας έντασης) στην όρεξη, την ενεργειακή πρόσληψη και τις σχετικές με την όρεξη ορμονικές αποκρίσεις. Μεθοδολογία: Στην τυχαιοποιημένη διασταυρούμενη κλινική δοκιμή, συμμετείχαν 7 υγιείς άνδρες, (ηλικίας: 32 ± 8 ετών, ΔΜΣ: 26.7 ± 1.9 kg/m2) με προηγούμενη εμπειρία άσκησης. Οι εθελοντές συμμετείχαν σε τρείς 8ώρες παρεμβάσεις με τυχαία σειρά, [ανάπαυσης, (ελέγχου), υψηλής εναλλασσόμενης έντασης (πρωτόκολλο 10-20-30) και μέτριας έντασης]. Τα υποκειμενικά αισθήματα για την πείνα, την πληρότητα, την διάθεση πρόσληψη τροφής (VAS) και οι συγκεντρώσεις γλυκόζης και ινσουλίνης μετρήθηκαν για 8 ώρες, ανά 1 ώρα. Έγινε αξιολόγηση της ενεργειακής πρόσληψης των εθελοντών από δυο γεύματα ελεύθερης κατανάλωσης που τους προσφέρθηκαν και της ενεργειακής πρόσληψη ως το τέλος της ημέρας. Αποτελέσματα: Οι παρεμβάσεις άσκησης δεν άλλαξαν την ενεργειακή πρόσληψη των δυο γευμάτων ελεύθερης κατανάλωσης σε σχέση με την παρέμβαση ελέγχου. Επομένως μειώθηκε η «σχετική» ενεργειακή πρόσληψη (p=0.012). Ωστόσο, η μέτριας έντασης άσκηση αύξησε την ενεργειακή πρόσληψη (p=0.014) και την κατανάλωση λίπους (p=0.022) την υπόλοιπη μέρα μετά την παρέμβαση, σε σύγκριση με την άσκηση υψηλής εναλλασσόμενης έντασης και την παρέμβαση ελέγχου. Αντίθετα, η άσκηση υψηλής εναλλασσόμενης έντασης αύξησε τη «σχετική» ενεργειακή πρόσληψη σε σύγκριση και με τις δυο άλλες παρεμβάσεις (p=0.016). Το αίσθημα πείνας, πληρότητας και διάθεσης πρόσληψης τροφής καθώς και τα επίπεδα γλυκόζης και ινσουλίνης δεν διέφεραν μεταξύ των παρεμβάσεων. Συμπεράσματα: Η άσκηση υψηλής εναλλασσόμενης έντασης δημιουργεί αρνητικό ισοζύγιο ενέργειας σε αντίθεση με την άσκηση μέτριας έντασης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-04-04
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Αθλητιατρική
Λοιπά Θέματα:
Ενεργειακή πρόσληψη
Όρεξη
Άσκηση - Φυσιολογικές απόψεις
Λέξεις-κλειδιά:
άσκηση, ορμονικές αποκρίσεις, όρεξη,
Περιγραφή:
48 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Athanaseli_MetaptEDD_14.pdf

345 MB