Επιχειρηματικότητα και περιβάλλον στον τομέα των τηλεπικοινωνιών: η περίπτωση του όμιλου ΟΤΕ

Μεταπτυχιακή Εργασία 14380 411 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Επιχειρηματικότητα και περιβάλλον στον τομέα των τηλεπικοινωνιών: η περίπτωση του όμιλου ΟΤΕ
Συγγραφέας:
Δελημάρη, Αγγελική
Επιβλέπων καθηγητής:
Χονδρογιάννης, Γεώργιος
Περίληψη:
Η εργασία αυτή στοχεύει στην προσέγγιση της σχέσης μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και της βιώσιμης εξέλιξης μέσα από τον τομέα των τηλεπικοινωνιών και ειδικότερα του Ομίλου ΟΤΕ, ως μελέτη περίπτωσης στην Ελλάδα. Σε ένα θέμα όπως το περιβάλλον, η αποτίμηση των επιδράσεων αποτελεί μια ιδιαιτέρως σύνθετη διαδικασία. Προσεγγίσεις διάφορες και τεχνικές της σύγχρονης επιστημονικής σκέψης έχουν υιοθετηθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών προκειμένου να αξιολογηθούν αποτελεσματικά τα περιβαλλοντικά προγράμματα ή οι πολιτικές, μέσα στο πλαίσιο της ανάλυσης κόστους – οφέλους. Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης αντιπροσωπεύει ένα νέο είδος κόσμου, όπου η οικονομική ανάπτυξη επιτυγχάνεται σε μια κοινωνία δικαιοσύνης, ταυτόχρονα με τη συντήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και των παγκόσμιων μη ανανεώσιμων πόρων για τις μελλοντικές γενεές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (EU), παραδείγματος χάριν, έχει αναπτύξει μια υψηλού επιπέδου στρατηγική προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω Οργανώσεων ιδιωτικής πρωτοβουλίας (ISO, EMS, CSR κ.λπ.), καθορίζοντας έτσι μια σειρά στρατηγικών στόχων αντίδρασης στον αυξανόμενο αριθμό αρνητικών τάσεων στην κοινωνία, που τελικά γίνονται αποδεκτές και από τις Κυβερνητικές Αρχές. Οι τηλεπικοινωνίες γενικά θεωρούνται ότι χρησιμοποιούν φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία. Η παγκόσμια αγορά τηλεπικοινωνιών υπηρεσιών επιβεβαιώνει τις ιδιαίτερες και πρωτοφανείς αλλαγές. Ο Όμιλος OTE ως η μεγαλύτερη επιχείρηση τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα – διαφαίνεται αρκετά ενεργοβόρος και ασκώντας αναπόφευκτη επίδραση στο περιβάλλον. Οι επιδράσεις των εθνικών προθέσεων με τη μορφή υιοθετημένων στρατηγικών, μετατοπίζονται μακριά από το μονοπωλιακό και ιδιαίτερα γραφειοκρατικό σύστημα προς όλο και περισσότερο ανταγωνιστικές, καινοτόμες αγορές κατευθυνόμενες από ειδικές οργανώσεις. Έχοντας αυτό υπόψη τα παραπάνω, αυτή η εργασία εξετάζει τους βασικούς καθοριστικούς παράγοντες της περιβαλλοντικής αλλαγής και των σχετικών συνεπειών της μέσα από τον Όμιλο OTE από την απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών το 2001. Η μελέτη περίπτωσης στηρίχθηκε σε πρόσωπο με πρόσωπο συνεντεύξεις με ανώτερα στελέχη. Τελικά η περιβαλλοντική έκθεση που συντάχθηκε περιέχει τα στοιχεία και τον τρόπο με τον οποίο ο Όμιλος OTE συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω των δραστηριοτήτων του. Δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει ακόμα πολύ δρόμο για να αποσυνδέσει την οικονομική ανάπτυξη από την επιβάρυνση του περιβάλλοντός της, οι κυβερνήσεις πρέπει να στοχεύουν στην εναρμόνιση των προτύπων και των σταθερών ρυθμιστικών πλαισίων. Τα πρότυπα του ISO γενικά στοχεύουν στο να διευκολύνουν το εμπόριο. Ο Όμιλος Ο.Τ.Ε. με τους προμηθευτές και τους πελάτες του, εξετάζει τις πιθανές συνέπειες σ’ όλα τα στάδια παραγωγής και προώθησης του προϊόντος του και προσπαθεί να τις αποφύγει - ή να τις περιορίζει στο ελάχιστο - πάνω και πέρα από τις νομικές απαιτήσεις. Παράλληλα εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού του, πιστεύοντας ότι οι πεπεισμένοι εργαζόμενοι με δέσμευση είναι η μόνη εγγύηση της αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος. Ο Όμιλος Ο.Τ.Ε. δεν απέχει πολύ από το να ενεργοποιήσει ένα περιβαλλοντικό σύστημα διαχείρισης, που πιστοποιείται με ISO 14001.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιχειρηματικότητα
Λοιπά Θέματα:
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Τηλεπικοινωνία - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
βιώσιμη ανάπτυξη, ΟΤΕ
Περιγραφή:
448 σ.: εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

DELIMARI A.-OOO-2005.pdf

287 MB