Μικροβιακή διαδοχή κατά την κομποστοποίηση ιλύος από το βιολογικό καθαρισμό Ηρακλείου, με τη μέθοδο των αναστρεφόμενων σωρών

Μεταπτυχιακή Εργασία 1343 375 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Μικροβιακή διαδοχή κατά την κομποστοποίηση ιλύος από το βιολογικό καθαρισμό Ηρακλείου, με τη μέθοδο των αναστρεφόμενων σωρών
Συγγραφέας:
Μάστακα, Βασιλική
Περίληψη:
Σκοπός της εργασίας ήταν η συμβολή στην προσπάθεια για αξιοποίηση της ιλύος ως βελτιωτικού εδάφους, σε αντικατάσταση του υπάρχοντος τρόπου διάθεσής της, σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) ή ανεξέλεγκτες χωματερές. Για την αξιοποίηση αυτή, εφαρμόστηκε η μέθοδος της κομποστοποίησης και μελετήθηκε η μικροβιακή ποικιλότητα, η δραστηριότητα και η διαδοχή της μικροβιακής κοινότητας κατά την κομποστοποίηση ιλύος από τον βιολογικό καθαρισμό Ηρακλείου, Κρήτης.
Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης κομποστοποιήθηκαν δύο μίγματα, αποτελούμενα από ιλύ του βιολογικού καθαρισμού και ροκανίδια σε αναλογία 1:1 για τον πρώτο σωρό και 1:2 για τον δεύτερο σωρό, και παρακολουθήθηκε η εξέλιξη των αρχικών υλικών με βάση τη μελέτη φυσικών, χημικών και βιολογικών παραμέτρων, καθώς και ο ρόλος του πρόσθετου (διογκωτικού) υλικού.
Τα δείγματα ελήφθησαν από ένα τυπικό σύστημα κομποστοποίησης αναστρεφόμενων σειραδίων, σε χρονική κλίμακα 269 ημερών. Κατά τη διαδικασία των κομποστοποιήσεων, ελήφθησαν μετρήσεις σχετικά με τη θερμοκρασία και την υγρασία του υποστρώματος, τα πτητικά στερεά, το pH, την ηλεκτρική αγωγιμότητα και τη συγκέντρωση των βαρέων μετάλλων στα δείγματα. Πρόσθετοι βιολογικοί δείκτες εκτιμήθηκαν με βάση τη μικροβιακή διαδοχή με μετρήσεις του πληθυσμού των ολικών και σποριογόνων βακτηρίων, των κυτταρινολυτικών βακτηρίων, των πρωτεολυτικών βακτηρίων, των μυκήτων και ζυμών. Για να γίνει εκτίμηση των μεσόφιλων και των θερμόφιλων πληθυσμών, οι αντίστοιχοι μικροοργανισμοί αναπτύχθηκαν σε θερμοκρασίες 30°C και 55°C, αντίστοιχα. Εξετάσθηκαν επίσης περιττωματικοί δείκτες, όπως τα ολικά κολίμορφα και Escherichia coli, οι περιττωματικοί στρεπτόκοκκοι, τα θειοαναγωγικά κλωστρίδια, αλλά και παθογόνα, όπως Salmonella spp. και Listeria spp.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-08
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Λύματα - Καθαρισμός - Ελλάδα - Κρήτη - Ηράκλειο (Νομός)
Water - Purification - Greece - Crete - Erakleion (Nome)
Factory and trade waste - Greece - Crete - Erakleion (Nome)
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων - Ελλάδα - Κρήτη - Ηράκλειο (Νομός)
Sewage disposal plants - Greece - Crete - Erakleion (Nome)
Περιγραφή:
185 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Metaptychiaki11.pdf