Εξέλιξη τοπίου σε περιοχή του Όρους Οίτη μετά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο

Μεταπτυχιακή Εργασία 1308 392 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Εξέλιξη τοπίου σε περιοχή του Όρους Οίτη μετά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο
Συγγραφέας:
Χορμόβα, Μαγδαληνή
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά στη μελέτη εξέλιξης τοπίου στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού της Οίτης και ειδικότερα στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού, ο οποίος βρίσκεται στη Στερεά Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Νομό Φθιώτιδος. Ο Εθνικός Δρυμός της Οίτης και γενικότερα οι Εθνικοί Δρυμοί αποτελούν τη σημαντικότερη κατηγορία προστατευόµενων περιοχών στην Ελλάδα καθώς περιλαμβάνουν εκτάσεις δασικού χαρακτήρα µε επιστημονικό και οικολογικό ενδιαφέρον και βρίσκονται κάτω από καθεστώς αυστηρής προστασίας. Η σημαντικότητα του και η ανάγκη προστασίας του Εθνικού Δρυμού της Οίτης επιβεβαιώνεται και με την ανάγκη ίδρυσης Φορέα Διαχείρισης του Δρυμού σύμφωνα με το Νόμο 3044/2002. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η συγκριτική παράθεση της εξέλιξης του τοπίου του Εθνικού Δρυμού της Οίτης και συγκεκριμένα του πυρήνα του Δρυμού, ως προς τα είδη της βλάστησης που υπάρχουν στον Δρυμό μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα πρώτα κεφάλαια παρουσιάζονται δεδομένα σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές και το νομοθετικό πλαίσιο από το οποίο καλύπτονται. Ακολούθως, γίνεται περιγραφή τόσο του πυρήνα του Εθνικού Δρυμού όσο και της ευρύτερης περιοχής μελέτης με σκοπό την κατανόηση της σημαντικότητάς της και την ανάγκη που δημιουργείται για τη μελέτη της εξέλιξης του τοπίου της. Προκειμένου μιας αναλυτικής επισκόπησης στην εξελικτική πορεία του τοπίου του Εθνικού Δρυμού της Οίτης η υπό μελέτη περιοχή προσεγγίστηκε με δυο διαφορετικούς μεθοδολογικούς τρόπους. Αρχικά συλλέχθηκε το απαραίτητο υλικό, το οποίο αφορούσε κυρίως αεροφωτογραφίες και συγκεκριμένα για τα έτη 1945, 1960, 1986 και 2005. Από το σύνολο των αεροφωτογραφιών και μετά από ποιοτική αξιολόγηση των δεδομένων τελικά διαπιστώθηκε πως κατάλληλες για ανάλυση ήταν οι αεροφωτογραφίες για τα έτη 1945 και 1986. Βασικό εργαλείο ανάλυσης αποτέλεσε το λογισμικό πρόγραμμα ARCGIS 9 το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την ψηφιοποίηση των χαρτών και στις δύο μεθοδολογικές διαδικασίες. Έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ψηφιοποίησης μέσω του λογισμικού ARCGIS 9, έγινε εισαγωγή των αποτελεσμάτων σε μορφή “raster” στο λογισμικό FRAGSTATS. Μέσω του εν λόγω λογισμικού υπολογίστηκαν οι μετρικές τοπίου και βλάστησης της περιοχής για κάθε έτος και εξήχθησαν τα συμπεράσματα που αφορούν στην εξέλιξη του τοπίου. Το έτος 1945 όπως παρατηρείται πως η έκταση των βοσκοτόπων είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με το 1986. το φαινόμενο αυτό παρατηρείται κυρίως γύρω από τα όρια του πυρήνα του Δρυμού ενώ σε εσωτερικά σημεία του πυρήνα δεν παρατηρούνται έντονε αλλαγές.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-12
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Τοπογραφία - Ελλάδα - Φθιώτιδα (Νομός)
Landscape assessment - Greece - Fthiotis (Nome)
Οίτη, Όρος - Τοπογραφία
Oiti mountain - Landscape assessment
Οικολογία - Ελλάδα - Φθιώτιδα (Νομός)
Ecology - Greece - Fthiotis (Nome)
Οίτη, Όρος - Οικολογία
Oiti mountain - Ecology
Περιγραφή:
107 σ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Metaptychiaki14.pdf