Η βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Αρταίων

Πτυχιακή Εργασία 10790
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Αρταίων
Συγγραφέας:
Νάκη, Καλλιόπη
Περίληψη:
H παρούσα εργασία συντάχθηκε στα πλαίσια του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Στόχος της είναι η διερεύνηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Αρταίων σχετικά με το πρόγραμμα ανακύκλωσης που πραγματοποιείται στο Δήμο.
Η Βιώσιμη Ανάπτυξη έχει ως σκοπό να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης του ανθρώπου, διαφυλάσσοντας παράλληλα το περιβάλλον βραχυπρόθεσμα και, κυρίως, μακροπρόθεσμα. Επομένως, η αειφόρος ανάπτυξη αποσκοπεί σε μια οικονομική ανάπτυξη η οποία να είναι αποτελεσματική, κοινωνικά δίκαιη και περιβαλλοντικά βιώσιμη.
Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της πτυχιακής μελέτης, πραγματοποιήθηκε η διάρθρωσή της σε οχτώ κεφάλαια. Στο πρώτο από αυτά, παρατίθεται ο ορισμός της Βιώσιμης Ανάπτυξης, οι συνιστώσες της και η έννοια της Βιώσιμης πόλης.
Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην ταυτότητα του Δήμου Αρταίων δηλαδή στα αναπτυξιακά, γεωγραφικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά του.
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το οικονομικό προφίλ του Δήμου αλλά και οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας.
Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μία ιστορική αναδρομή και παρατίθεται η πολιτισμική κληρονομιά του Δήμου Αρταίων.
Στο πέμπτο κεφάλαιο δίνονται τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του Δήμου όπως υποδομές εκπαίδευσης, αθλητικοί χώροι, υγεία και πρόνοια.
Το έκτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του Δήμου Αρταίων δίνοντας έμφαση τόσο στον Αμβρακικό Κόλπο και στους ποταμούς Άραχθο και Λούρο όσο και στη διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου.
Στο έβδομο κεφάλαιο αναφέρονται οι βασικές υποδομές κατά δημοτική ενότητα του Δήμου Αρταίων όπως το οδικό δίκτυο, το δίκτυο ύδρευσης, το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού και αποχέτευσης.
Τέλος το όγδοο κεφάλαιο περιλαμβάνει την εμπειρική ανάλυση και παρουσιάζονται τα βασικά συμπεράσματα της.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-15
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Άρτα (Νομός) - Άρτα
Άρτα - Οικονομικές απόψεις
Πόλεις και κωμοπόλεις - Ανάπτυξη
Ποιότητα ζωής - Ελλάδα - Άρτα (Νομός) - Άρτα
Περιγραφή:
232 σ. : εικ., πίν., διαγρ., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0