Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την πρόθεση ανακύκλωσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 10762
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την πρόθεση ανακύκλωσης
Συγγραφέας:
Νάκου, Όλγα
Επιβλέπων καθηγητής:
Λαζαρίδη Κάτια
Περίληψη:
Η αύξηση του πληθυσμού και η άνοδος του βιοτικού επιπέδου τις τελευταίες δεκαετίες είχε ως αποτέλεσμα ανάμεσα σε άλλα και την αυξημένη παραγωγή αποβλήτων. Η μέθοδος διαχείρισής τους, μέχρι πρότινος, ήταν αποκλειστικά η εναπόθεσή τους στο έδαφος, με αποτέλεσμα σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση και σπατάλη φυσικών πόρων, ενώ προκαλούνται και κοινωνικές αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες. Στόχος της εργασίας είναι η συλλογή, η καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων σχετικά με την πρόθεση των πολιτών να ανακυκλώσουν τα οικιακά απόβλητα συσκευασίας και η διερεύνηση ορισμένων παραγόντων που πιθανά επηρεάζουν αυτή την πρόθεση. Χρησιμοποιήθηκε η θεωρία της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς (Theory of Planned Behavior -TPB) προκειμένου να προσδιοριστούν οι καθοριστικοί παράγοντες που ερμηνεύουν την πρόθεση (intention) των πολιτών να συμμετάσχουν στην ανακύκλωση.Η TPB υποστηρίζει πως οι ανθρώπινες ενέργειες–συμπεριφορές (behaviour) προβλέπονται σε μεγάλο βαθμό από τις προθέσεις. Οι προθέσεις, με τη σειρά τους, επηρεάζονται από τρείς κύριους παράγοντες που είναι η στάση του ανθρώπου απέναντι στη συμπεριφορά (ATT) τα υποκειμενικά πρότυπα (SN) και ο αντιλαμβανόμενος έλεγχος της συμπεριφοράς (PBC). Στη θεωρία της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς εκτός από τους βασικούς παράγοντες έχουμε την ευχέρεια για προσθήκη εξωτερικών παραγόντων, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την πρόθεση για ανακύκλωση στη συγκεκριμένη περίπτωση. Στην συγκεκριμένη έρευνα οι εξωτερικοί παράγοντες που εξετάστηκαν είναι η γενική περιβαλλοντική στάση (GEATT), τα ηθικά πρότυπα (MN), η συμμετοχή στην ανακύκλωση κατά το πρόσφατο παρελθόν (PRB) και τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τη συμμετοχή στην ανακύκλωση (CON/OUT)
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-04-03
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Περιβαλλοντική προστασία
Περιβαλλοντική διαχείριση
Λοιπά Θέματα:
Ανακύκλωση (Απόβλητα κλπ.)
Recycling (Waste, etc.)
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων - Διαχείριση
Refuse and refuse disposal
Απορρίματα συσκευασίας
Packaging waste
Λέξεις-κλειδιά:
Ανακύκλωση, απορρίμματα, περιβαλλοντική προστασία
Περιγραφή:
98 σ. : πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, nakou_olga.pdf