Ένταξη και εγκατάσταση των μεταναστών στην Ελλάδα: μελέτη περίπτωσης των Πολωνών

Πτυχιακή Εργασία 10628
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ένταξη και εγκατάσταση των μεταναστών στην Ελλάδα: μελέτη περίπτωσης των Πολωνών
Συγγραφέας:
Τζατζάνης Κούβελας, Μενέλαος
Περίληψη:
Η πτυχιακή αυτή εργασία αναφέρεται σε ένα φαινόμενο που ειδικά τα τελευταία χρόνια απασχόλει όλο και περισσότερο τον κόσμο. Την μετανάστευση.
Η εργασία αυτή εξετάζει την περίπτωση των Πολωνών μεταναστών στην Ελλάδα, ένα σημαντικό κομμάτι μεταναστών στην χώρα μας και από τα παλαιοτέρα ρεύματα σε σχέση με τους μετανάστες που κατοικούν εδώ στις μέρες μας.Ο στόχος της εργασίας αυτής είναι να γίνει αυτή η μικρή κοινωνία Πολωνών μεταναστών πιο γνωστή μέσω μιας καταγραφής της, να μελετήσει το κατά πόσο εντάχθηκαν ή ενσωματώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι στην ελληνική πραγματικότητα και τι δυσκολίες αντιμετώπισαν αυτοί οι άνθρωποι ερχόμενοι εδώ και κατά την προσαρμογή τους σε μία ξένη χώρα μακριά από τη γενέτειρα τους.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-03-22
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Μετανάστες, Πολωνοί - Ελλάδα
Immigrants, Polish - Greece
Αποδημία και εποίκηση
Emigration and immigration
Κοινωνική ενσωμάτωση
Social integration
Περιγραφή:
98 σ., εικ., πίν., διαγρ., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0