Οι τοπικές καλλιέργειες και η βιώσιμη τοπική ανάπτυξη: η περίπτωση της φιστικοκαλλιέργειας του δήμου Αίγινας

Μεταπτυχιακή Εργασία 10518
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι τοπικές καλλιέργειες και η βιώσιμη τοπική ανάπτυξη: η περίπτωση της φιστικοκαλλιέργειας του δήμου Αίγινας
Συγγραφέας:
Αλυφαντή, Κυριακή
Περίληψη:
Η εποχή μας χαρακτηρίζεται ως μια περίοδος πρωτοφανούς κρίσης σε όλα τα επίπεδα. Μέσα σ’ αυτό, λοιπόν, το δυσμενές πλαίσιο αναζητώνται λύσεις και διέξοδοι που θα οδηγήσουν τη χώρα μας στην έξοδο από την κρίση. Μια τέτοια προοπτική δίνεται μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης, της οποίας τα θετικά αποτελέσματα είναι πολλαπλά και πολυεπίπεδα.
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει την πιθανή συμβολή της φιστικοκαλλιέργειας στη βιώσιμη ανάπτυξη της Αίγινας. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε έρευνα με ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο που απευθυνόταν σε 274 καλλιεργητές φιστικιάς στη νήσο της Αίγινας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ο μέσος καλλιεργητής της φιστικιάς στην Αίγινα είναι άνδρας, έγγαμος, με μέσο όρο ηλικίας τα 51 έτη. Ο ίδιος απασχολείται ως ελεύθερος επαγγελματίας και είναι απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, ο μέσος φιστικοκαλλιεργητής εκφράζεται θετικά για τη σχέση της καλλιέργειας με τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη του νησιού. Ακολούθησε η ανάλυση κατά συστάδες. Με την ανάλυση κατά συστάδες ομαδοποιήθηκαν οι παραγωγοί με βάση τις απόψεις τους σχετικά με τη φιστικοκαλλιέργεια. Από την ανάλυση κατά συστάδες προέκυψαν τέσσερις ομάδες: οι υποστηρικτές, οι μετριοπαθείς, οι επικοινωνιακοί και οι εν δυνάμει υποστηρικτές.
Η εργασία ολοκληρώνεται με τη SWOT ανάλυση που καταγράφει τα δυνατά και αδύνατα στοιχεία της φιστικοκαλλιέργειας, καθώς και τις ευκαιρίες και τις απειλές που σχετίζονται με αυτήν. Τέλος, παρατίθενται προτάσεις για την ενίσχυση του ρόλου της φιστικοκαλλιέργειας στη βιώσιμη ανάπτυξη της Αίγινας.
Λέξεις κλειδιά: Bιώσιμη ανάπτυξη, τοπικές καλλιέργειες, φιστίκια, Αίγινα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-10-31
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Περιφερειακός προγραμματισμός - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Αίγινα
Regional planning - Greece - Attica (Nome) - Aigina
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Αίγινα
Sustainable development - Greece - Attica (Nome) - Aigina
Φυστικιά - Καλλιέργεια - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Αίγινα
Pistachio culture - Greece - Attica (Nome) - Aigina
Αίγινα (Αττική)
Aigina (Greece)
Περιγραφή:
186 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0