Συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες και παιδική παχυσαρκία σε μαθητές της Ευρώπης

Μεταπτυχιακή Εργασία 10367 464 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες και παιδική παχυσαρκία σε μαθητές της Ευρώπης
Συγγραφέας:
Κλειάσιος, Παναγιώτης
Περίληψη:
Σκοπός: Στα πλαίσια μίας πανευρωπαϊκής μελέτης, σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να μελετηθεί η επίδραση διαφόρων κοινωνικοδημογραφικών-τροποποιητικών παραγόντων στη διαμόρφωση συμπεριφορών, όπως η συμμετοχή των παιδιών προεφηβικής ηλικίας σε αθλητικές δραστηριότητες, καθώς και η διερεύνηση της συσχέτισης της παραπάνω συμπεριφοράς με την παιδική παχυσαρκία.

Μεθοδολογία: Στα πλαίσια της συγχρονικής μελέτης ENERGY μελετήθηκαν 7915 παιδιά ηλικίας 10-12 ετών από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες. Η έρευνα περιλάμβανε ανθρωπομετρικές μετρήσεις, ερωτηματολόγια για τα παιδιά και ερωτηματολόγια για τους γονείς. Η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες ήταν αυτοδηλούμενη (ερωτηματολόγιο) και εκφράστηκε ως συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες για ≥40 λεπτά την ημέρα όταν συσχετίστηκε με επιλεγμένα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος. Όσον αφορά τα αποτελέσματα της συσχέτισης της παιδικής παχυσαρκίας με τη συμμετοχή των παιδιών σε αθλητικές δραστηριότητες, ο χρόνος που αφιερώνουν σε οργανωμένη αθλητική δραστηριότητα χωρίστηκε σε 3 κατηγορίες με βάση τα τριτημόρια του δείγματος :τη χαμηλή (1ο τριτημόριο), μέτρια (2ο τριτημόριο) κ υψηλή (3ο τριτημόριο) συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες. Για τον ορισμό του υπερβάλλοντος βάρους και της παχυσαρκίας χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές αναφοράς του IOTF.

Αποτελέσματα: Ο επιπολασμός του υπέρβαρου και της παχυσαρκίας στο σύνολο του δείγματος ήταν 22,9%. Τα ποσοστά κυμάνθηκαν από 13,9% για την Ελβετία και στο 14,4% για τη Νορβηγία έως 40,8% για την Ελλάδα. Στο σύνολο του δείγματος, το 36,7% των παιδιών αφιέρωνε ≥ 40 λεπτά την ημέρα σε αθλητικές δραστηριότητες, ενώ το χαμηλότερο ποσοστό παιδιών που ξεπερνούν τα 40 λεπτά αθλητικής δραστηριότητας παρατηρήθηκε στην Ελλάδα (24,7%) και τα υψηλότερα στη Σλοβενία (47,1%) και τη Νορβηγία (46,3%). Επιπλέον, στο σύνολο του δείγματος το ποσοστό των αγοριών που υπερβαίνουν τα 40 λεπτά συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες ανά ημέρα βρέθηκε να είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό των κοριτσιών (p≤0,005). Η συμμετοχή των παιδιών σε αθλητικές δραστηριότητες συσχετίστηκε σημαντικά με μειωμένη πιθανότητα εμφάνισης παχυσαρκίας και για τα παιδιά που συμμετέχουν 17-43 λεπτά ανά ημέρα και για τα παιδιά που συμμετέχουν >43 λεπτά ανά ημέρα σε αθλητικές δραστηριότητες (ΣΛ=0,676, p=0,006 και ΣΛ=0,842, p<0,001 αντίστοιχα). Από την πολυπαραγοντική λογαριθμιστική παλινδρόμηση βρέθηκε ότι οι παράγοντες που φαίνεται να συσχετίζονται ανεξάρτητα με την παιδική παχυσαρκία είναι o χρόνος συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες, η χώρα, το φύλο και το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων. Όσον αφορά στο εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων, τόσο στις οικογένειες με έναν γονέα με ≥14 έτη εκπαίδευσης όσο και στις οικογένειες με δύο γονείς με ≥14 έτη εκπαίδευσης τα παιδιά βρέθηκαν αν έχουν μειωμένη πιθανότητα εμφάνισης υπέρβαρου/ παχυσαρκίας σε σχέση με τα παιδιά οικογενειών με δύο γονείς με <14 έτη εκπαίδευσης (ΣΛ=0,833, p=0,044 και ΣΛ=0,720 p<0,001 αντίστοιχα). Τέλος, όσον αφορά τη συμμετοχή των παιδιών σε αθλητικές δραστηριότητες, μόνο τα παιδιά που είχαν υψηλή συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες (>43 λεπτά / ημέρα) βρέθηκαν να έχουν μειωμένη πιθανότητα εμφάνισης υπέρβαρου/ παχυσαρκίας (ΣΛ= 0,788, p=0,01).

Συμπεράσματα: Καθώς η συμμετοχή των παιδιών σε αθλητικές δραστηριότητες για περισσότερα από 40 λεπτά ημερησίως, αποτέλεσε παράγοντα που σχετίστηκε σημαντικά με μειωμένη πιθανότητα υπέρβαρου – παχυσαρκίας, ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση των παραγόντων που προάγουν αυτήν την πρακτική από την παιδική ηλικία και να διαμορφωθούν κατάλληλες συστάσεις με στόχο την αύξηση των επιπέδων φυσικής δραστηριότητας των παιδιών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-03-17
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διατροφή παιδιών και εφήβων
Λοιπά Θέματα:
Παχυσαρκία στα παιδιά
Άσκηση στα παιδιά
Παιδιά - Διατροφή
Περιγραφή:
88 σ. : εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0