Παράγοντες που συντελούν στην διαμόρφωση των μαθητών σε περιβαλλοντικούς πολίτες

Μεταπτυχιακή Εργασία 10352
Πρωτότυπος Τίτλος:
Παράγοντες που συντελούν στην διαμόρφωση των μαθητών σε περιβαλλοντικούς πολίτες
Συγγραφέας:
Γαλάνης, Νικόλαος
Επιβλέπων καθηγητής:
Αμπελιώτης, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Η σημασία της ανάδειξης των χαρακτηριστικών του περιβαλλοντικού πολίτη, η ανάγκη για καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης, καθώς και η έλλειψη βιβλιογραφίας για τα ελληνικά δεδομένα, αποτέλεσαν το κινητήριο έναυσμα για την παρούσα διπλωματική εργασία. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής μελέτης ήταν να διερευνήσει τους παράγοντες που διευκολύνουν τη διαμόρφωση και την ανάπτυξη των μαθητών ως περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών. Γι’ αυτό το λόγο πραγματοποιήθηκε έρευνα σε τυχαίο δείγμα 308 μαθητών της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου, δύο σχολικών μονάδων.
Από την επεξεργασία των δεδομένων με τη μέθοδο «ανάλυση σε συστάδες», δημιουργήθηκαν πέντε συστάδες. Από αυτές τις ομάδες, ως περιβαλλοντικοί πολίτες χαρακτηρίζονται οι μαθητές που ανήκουν στην πρώτη και δεύτερη συστάδα με ποσοστό 34,4% (106 μαθητές). Αναλυτικότερα, στην πρώτη συστάδα ανήκουν οι υπεύθυνοι περιβαλλοντικά μαθητές και είναι οι μαθητές με περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά, τηρώντας ουσιαστικά τα κριτήρια του ορισμού του περιβαλλοντικού πολίτη, ενώ στην δεύτερη συστάδα ανήκουν οι αρκετά συνεπείς περιβαλλοντικά μαθητές, με χαμηλότερα όμως ποσοστά της περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς τους. Οι μαθητές που ανήκουν στην τρίτη συστάδα (περιστασιακά συνεπείς περιβαλλοντικά μαθητές) είναι εν δυνάμει περιβαλλοντικοί πολίτες, ενώ ως μη περιβαλλοντικοί πολίτες χαρακτηρίζονται οι μαθητές που ανήκουν στην τέταρτη και πέμπτη συστάδα (αμφιταλαντευόμενοι και αδιάφοροι περιβαλλοντικά μαθητές) με ποσοστό 37% (114 μαθητές).
Επιπρόσθετα, εξετάστηκαν οι προσδιοριστικοί αυτοί παράγοντες που αλληλοσυνδέονται και αλληλοεξαρτώνται οδηγώντας στη δημιουργία της περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς, και κατ’ επέκταση στη διαμόρφωση του περιβαλλοντικού πολίτη. Από την εμπειρική ανάλυση, με τη μέθοδο των ελέγχων ανεξαρτησίας χ2, προέκυψε ότι προσδιοριστικοί παράγοντες της περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς είναι το φύλο και η ηλικία. Άλλοι παράγοντες που φαίνεται να επηρεάζουν τη διαμόρφωση του περιβαλλοντικού πολίτη είναι οι περιβαλλοντικές γνώσεις, η περιβαλλοντική συνειδητοποίηση, το συναίσθημα προσωπικής και κοινωνικής ευθύνης και η συναισθηματικότητα όσον αφορά τους εσωτερικούς παράγοντες (χαρακτηριστικά προσωπικότητας). Τέλος, σημαντικότατο παράγοντα αποτελεί η περιβαλλοντική εκπαίδευση στο σχολείο.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-11-04
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Περιβαλλοντική προστασία
Λοιπά Θέματα:
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Environmental education
Περιβάλλον - Προστασία
Environmental protection
Λέξεις-κλειδιά:
Περιβαλλοντικός πολίτης, παράγοντες διαμόρφωσης του περιβαλλοντικού πολίτη, δειγματοληπτική έρευνα, έλεγχοιανεξαρτησίας χ2 , ανάλυση σε συστάδες
Περιγραφή:
205 σ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, galanis_nikolaos.pdf