Συσχέτιση ανθρωπομετρικών δεικτών με φαινότυπους νόσων σε απομονωμένους πληθυσμούς

Πτυχιακή Εργασία 10342
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συσχέτιση ανθρωπομετρικών δεικτών με φαινότυπους νόσων σε απομονωμένους πληθυσμούς
Συγγραφέας:
Ξενάκη, Νιόβη
Περίληψη:
Σκοπός: Η διερεύνηση της ύπαρξης συσχετίσεων των ανθρωπομετρικών δεικτών με φαινότυπους νόσων σε απομονωμένους πληθυσμούς, καθώς και η σύγκριση των περιγραφικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού αυτού με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά σε αστικούς πληθυσμούς.
Μεθοδολογία: Το δείγμα αποτελείται από 1029 ενήλικες άνδρες και γυναίκες. Μετρήθηκε η αρτηριακή πίεση, συμπληρώθηκε το ερωτηματολόγιο της μελέτης και μετρήθηκαν και οι ανθρωπομετρικοί δείκτες σε κάθε άτομο. Μελετήθηκαν τα περιγραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος τα οποία παρουσιάζονται ως μέσος όρος ± τυπική απόκλιση. Η ανάλυση Student’s t χρησιμοποιήθηκε για να αξιολογηθούν οι συσχετίσεις μεταξύ των συνεχών μεταβλητών και του φύλου και το κριτήριο χ2 του Pearson για αυτές μεταξύ των ποιοτικών μεταβλητών. Μοντέλα λογαριθμικής παλινδρόμησης χρησιμοποιήθηκαν για να μελετηθεί η νόσος σε σχέση με κάποιους ανθρωπομετρικούς δείκτες.
Αποτελέσματα: Στατιστικά σημαντική είναι η διαφορά ανάμεσα στα χρόνια εκπαίδευσης και στα χρόνια καπνίσματος με τους άνδρες να εμφανίζουν μεγαλύτερες τιμές. Ακόμα στατιστικά σημαντική είναι η διαφορά ανάμεσα στις μέσες τιμές των ανθρωπομετρικών δεικτών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τα ποσοστά των ανδρών και των γυναικών που έχουν κάποιες συγκεκριμένους νόσους διαφέρουν στατιστικά σημαντικά. Οι ασθένειες αυτές είναι: η υπέρταση, η αρθρίτιδα, η υπερλιπιδαιμία, ο διαβήτης τύπου ΙΙ, η χρόνια κατάθλιψη, ο υποθυρεοειδισμός, ο υπερθυρεοειδισμός, ο καρκίνος, η πνευμονία και η καρδιακή αρρυθμία. Επιπλέον, τα ποσοστά του δείγματος με υπέρταση διαφέρουν στατιστικά σημαντικά μεταξύ των κατηγοριών των ατόμων ανάλογα με την τιμή του δείκτη μάζας σώματος. Το ίδιο ισχύει και για τα ποσοστά των ατόμων με αρθρίτιδα, υπερλιπιδαιμία και διαβήτη τύπου ΙΙ. Στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρείται στις μέσες τιμές των ανθρωπομετρικών δεικτών που εξετάστηκαν μεταξύ ανδρών και γυναικών εκτός οπό το λόγο του παράμεσου προς το δείκτη. Παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν και στη συσχέτιση των ανθρωπομετρικών δεικτών μεταξύ των νοσούντων και των μη νοσούντων με αρθρίτιδα, υπερλιπιδαιμία και διαβήτη τύπου ΙΙ. Τα μοντέλα λογαριθμικής παλινδρόμησης για την υπέρταση, την αρθρίτιδα, την υπερλιπιδαιμία και το διαβήτη τύπου ΙΙ ήταν στο σύνολό τους στατιστικά σημαντικά και είχαν πολύ καλή ερμηνευτική ικανότητα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-11-02
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Ανθρωπομετρία
Ασθένειες
Περιγραφή:
74 σ. : εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, ksenaki_niovi.pdf