Οπτικοποίηση δημογραφικών στοιχείων απογραφής 2011

Πτυχιακή Εργασία 18585
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οπτικοποίηση δημογραφικών στοιχείων απογραφής 2011
Συγγραφέας:
Παπούλιας, Κωνσταντίνος Χ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Τραγάκη, Αλεξάνδρα
Περίληψη:
Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται μια προσπάθεια απόδοσης δημογραφικών δεδομένων σε εικόνες και χάρτες με τη δημιουργία ενός προγράμματος. Τα δημογραφικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από την απογραφή πληθυσμού 2011 που πραγματοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή για την Ελλάδα, και αφορούν το μέγεθος του πληθυσμού, την ηλικιακή κατανομή τους, την κατανομή ανά φύλο για το σύνολο των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας. Επιλέχτηκαν και υπολογίστηκαν σε επίπεδο συνόλου χώρας, περιφέρειας και περιφερειακής ενότητας δημογραφικοί δείκτες σχετικοί με την ηλικιακή δομή και την κατά φύλο σύνθεση του πληθυσμού και παρουσιάστηκαν σε χάρτες. Για τη δημιουργία του οπτικού υλικού κατασκευάστηκε ένα πρόγραμμα που αναπτύχθηκε στη γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic 2010. Πρόκειται για μια σύγχρονη γλώσσα αντικειμενοστρεφή προγραμματισμού που κατασκευάστηκε από την εταιρία Microsoft. Δημιουργήθηκαν συνολικά 14 παράθυρα ένα για όλη την Ελλάδα και ένα για κάθε περιφέρεια. Για κάθε μία περιφερειακή ενότητα παρουσιάζεται με τη μορφή γραφήματος η πληθυσμιακή πυραμίδα της ενότητας καθώς και τα δημογραφικά δεδομένα της.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Δημογραφία - Ελλάδα
Οπτικοποίηση - Επεξεργασία δεδομένων
Λέξεις-κλειδιά:
Δημογραφία, απογραφή πληθυσμού 2011, Προγραμματισμός, Οπτικοποίηση δεδομένων, Περιφέρειες
Περιγραφή:
60 σ.:εικ.,πίν.

Papoulias_GEO_15.pdf

2 MB