Περιβαλλοντική και οικονομική ανάλυση των τοπικών σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο δήμο Λαμιέων

Μεταπτυχιακή Εργασία 18461
Πρωτότυπος Τίτλος:
Περιβαλλοντική και οικονομική ανάλυση των τοπικών σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο δήμο Λαμιέων
Συγγραφέας:
Γλουστιάνου, Κωνσταντίνα Ι.
Επιβλέπων καθηγητής:
Αμπελιώτης, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, η διαχείριση των ΑΣΑ έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία και αποτελεί σήμερα ένα από τα παγκόσμια θέματα υπό συζήτηση. Τα επίπεδα παραγωγής ΑΣΑ αναμένεται να διπλασιαστούν μέχρι το 2025. Τα στερεά απόβλητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την οικονομική ανάπτυξη των χωρών. Η αλλαγή στα καταναλωτικά πρότυπα, η ανεξέλεγκτη αστικοποίηση και βιομηχανοποίηση, η άνοδος του βιοτικού επιπέδου όλο και μεγαλύτερου αριθμού ανθρώπων έχει σαν συνέπεια, μεταξύ άλλων, και την αύξηση των ποσοτήτων των στερεών απορριμμάτων καθώς και την αλλαγή της σύστασή τους. Επίσης, όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο του εισοδήματος, τόσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα των στερεών αποβλήτων που παράγονται. Ο κύριος στόχος της εργασίας, είναι η συλλογή και καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο δήμο Λαμιέων, ο οποίος βρίσκετα στην δυσμενή συνθήκη της έλλειψης κεντρικού σχεδιασμού διαχείρισης των αποβλήτων. Σε αυτή την εργασία, επικρίνουμε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής για τη διαχείριση των ΑΣΑ διότι περιβαλλοντική ζημιά απορρέει όχι μόνο από την ποσότητα των αποβλήτων που παράγονται, αλλά και από τον τρόπο που τα απόβλητα απορρίπτονται. Επίσης, περιγράφονται τρία προτεινόμενα σενάρια βελτιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης του Δήμου Λαμιέων προκειμένου να προκύψει το καλύτερο αποτέλεσμα. Από τα αποτελέσματα της έρευνας καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη για την ορθολογική διαχείριση των ΑΣΑ στο Δήμο Λαμιέων.Θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι τεχνικές διαχείρισης που εφαρμόζονται και να δημιουργηθεί ένα σύστημα διαχείρισης με στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των αποβλήτων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-20
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Περιβαλλοντική διαχείριση
Τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμοι
Οικιακή οικονομία
Λέξεις-κλειδιά:
Αστικά Στερεά Απόβλητα, Μέθοδοι Διαχείριση ΑΣΑ
Περιγραφή:
214 σ., διαγρ., πίν., εικ., χάρτ.

Gloustianou_PMSOOO_17.pdf

5 MB