Μελέτη χωροθέτησης ΧΥΤΥ στη νήσο Άνδρο με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Μεταπτυχιακή Εργασία 18456
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη χωροθέτησης ΧΥΤΥ στη νήσο Άνδρο με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
Συγγραφέας:
Δίγκας, Κωνσταντίνος Δ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Καρύμπαλης, Ευθύμιος
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία ασχολείται με την ανάδειξη, μέσα από μια σειρά κριτηρίων, των καταλληλότερων περιοχών για χωροθέτηση μιας οχλούσας δραστηριότητας (ΧΥΤΥ) στη νήσο Άνδρο. Σκοπός της είναι η επίλυση του προβλήματος μέσω της Γεωπληροφορικής, έχοντας ως εργαλείο νέες τεχνολογίες όπως τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), που θα συνδράμουν στην ανάλυση – επεξεργασία των δεδομένων και την εξαγωγή αποτελεσμάτων. Η μελέτη χωρίζεται σε δύο σκέλη. Στο πρώτο πραγματοποιείται ένας σαφής διαχωρισμός των περιοχών σε κατάλληλες και ακατάλληλες, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια και όρια αποκλεισμού που θέτει η υφιστάμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Στο δεύτερο σκέλος, γίνεται εφαρμογή μεθόδων πολυκριτηριακής ανάλυσης με σκοπό την ιεράρχηση συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης και τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητάς τους στη διαδικασία αξιολόγησης των εναπομενουσών, κατάλληλων πλέον, περιοχών. Το αποτέλεσμα είναι η παραγωγή ενός τελικού προϊόντος χάρτη με τα ιδανικότερα σημεία χωροθέτησης με τιμές που κυμαίνονται από 2,5 έως 8,5. Στο τέλος, πραγματοποιήθηκε ανάλυση ευαισθησίας, αλλά και σύγκριση των αποτελεσμάτων με τις περιοχές που ήδη έχουν προταθεί για την εγκατάσταση ΧΥΤΥ στο νησί, σε μια προσπάθεια αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της μεθοδολογίας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-20
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Περιβαλλοντική διαχείριση
Λέξεις-κλειδιά:
Άνδρος, Πολυκριτηριακή Ανάλυση, ΓΣΠ, ΧΥΤΥ, Χωροθέτηση
Περιγραφή:
111 σ., πίν., σχ.

Digkas_PMS_2017.pdf

5 MB