Δορυφορικά δεδομένα Copernicus, στην παρακολούθηση της εξέλιξης του πλημμυρικού κινδύνου: η περίπτωση του Έβρου (2014-2015)

Πτυχιακή Εργασία 18445
Πρωτότυπος Τίτλος:
Δορυφορικά δεδομένα Copernicus, στην παρακολούθηση της εξέλιξης του πλημμυρικού κινδύνου: η περίπτωση του Έβρου (2014-2015)
Συγγραφέας:
Παπαστέργιος, Αστέριος Κ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Παρχαρίδης, Ισαάκ
Περίληψη:
Τα SAR δεδομένα παρατήρησης της Γης μπορούν να προσφέρουν χάρτες πλημμυρικής έκτασης και πληροφοριών υψηλής ποιότητας για την καλύτερη εκτίμηση του κινδύνου πλημμύρας και κατά συνέπεια για το σχεδιασμό, καθώς και για την υποστήριξη των πολιτικών αρχών υπέρ της προστασίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας μελέτης αφορά στη δημιουργία χαρτών πλημμυρικής έκτασης από μια σειρά εικόνων SAR της λεκάνης του Έβρου, που αντιπροσωπεύει μια διασυνοριακή κοίτη πλημμυρών. Η μελέτη χρησιμοποιεί χρονολογικές σειρές εικόνων SAR του Copernicus δορυφορικού συστήματος Sentinel-1 που καλύπτει την περίοδο Οκτωβρίου 2014 - Μαΐου 2015. Η μεθοδολογία προσπαθεί να προσδιορίσει την πλημμύρα που συμβαίνει σε τρεις κύριες κατηγορίες κάλυψης γης, όπως είναι οι αστικές περιοχές, γυμνά ή μειωμένης βλάστησης εδάφη και περιοχές με βλάστηση, εκμεταλλευόμενη την εναλλασσόμενη πόλωση από τα SAR κανάλια backscattering, και τη συνάφεια συμβολομετρίας για τον καλύτερο χαρακτηρισμό του τοπίου. Χρησιμοποιώντας εναλλασσόμενη πόλωση, τα SAR δεδομένα παρέχουν καλύτερη κατανόηση και ερμηνεία της ανίχνευσης πλημμύρας λόγω του διαφορετικού τρόπου που αντιδρά η κάλυψη γης σε διαφορετικές πολώσεις. Έτσι, με την εφαρμογή της εκτίμησης της συμβολομετρικής συνάφειας μπορούμε να επιτύχουμε καλύτερη καταγραφή και γνώση των πλημμυρισμένων περιοχών, στη πάροδο του χρόνου, στη συγκεκριμένη περιοχή.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-20
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Τεχνολογία της πληροφορίας
Φυσικές καταστροφές
Λέξεις-κλειδιά:
Χάρτης καταγραφής πλημμυρών, SAR, Υδρολογία
Περιγραφή:
105 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ.

Papastergios_GEO_17.pdf

7 MB