Υπολογισμός της παράκτιας επικινδυνότητας της νήσου Κεφαλονιάς μέσω της χρήσης Γεγωραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Μεταπτυχιακή Εργασία 18442
Πρωτότυπος Τίτλος:
Υπολογισμός της παράκτιας επικινδυνότητας της νήσου Κεφαλονιάς μέσω της χρήσης Γεγωραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
Συγγραφέας:
Βαλλάτου, Μαρία Σ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Καρύμπαλης, Ευθύμιος
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στον υπολογισμό της παράκτιας επικινδυνότητας και φυσικής τρωτότητας της νήσου Κεφαλονιάς μέσω της χρήσης Σ.Γ.Π. Σε πρώτη φάση θα επιχειρηθεί ο υπολογισμός της επικινδυνότητας με εφαρμογή του δείκτη παράκτιας επικινδυνότητας (Coastal Vulnerability Index – C.V.I) ο οποίος μέσω των γεωλογικών μεταβλητών και των μεταβλητών των φυσικών διεργασιών σκιαγραφεί την ευαισθησία του φυσικού παράκτιου περιβάλλοντος σε μια ενδεχόμενη άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Στο δεύτερο μέρος θα επιχειρηθεί ο υπολογισμός της φυσικής τρωτότητας της νήσου Κεφαλονιάς δηλαδή θα επιχειρηθεί η εκτίμηση των επιπτώσεων της επικινδυνότητας στις χρήσεις γης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-20
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Γεωλογία
Υδρολογία. Ύδατα
Λέξεις-κλειδιά:
Coastal, Risk, Vulnerability, Erosion, Index
Περιγραφή:
114 σ., πίν., διαγρ., χάρτ.

Vallatou_geo2017.pdf

5 MB