Οι κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της αποβιομηχανοποίησης της Πάτρας

Πτυχιακή Εργασία 8799
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της αποβιομηχανοποίησης της Πάτρας
Συγγραφέας:
Διαμαντοπούλου, Παρασκευή
Επιβλέπων καθηγητής:
Θεοδωροπούλου, Ελένη
Περίληψη:
Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματεύεται τη μελέτη των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της αποβιομηχανοποίησης στην περιοχή της Πάτρας στη δεκαετία του 1990. Η εμπειρικά ανάλυση βασίστηκε στην ανάλυση των απαντήσεων 150 απολυμένων εργαζομένων των βιομηχανιών που έπαψαν να λειτουργούν. Η δειγματοληπτική έρευνα πραγματοποιήθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου μέχρι τέλη Ιανουαρίου 2012. Τα εμπειρικά αποτελέσματα προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων και την εκτίμηση παλινδρομήσεων με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων και τη μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας. Χρησιμοποιήθηκαν τρεις ενότητες ερωτήσεων με βάση το περιεχόμενο τους, οι οποίες είναι: (i) τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, (ii) η υπάρχουσα κατάσταση και η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία και (iii) οι προσδοκίες για το μέλλον. Από τα εμπειρικά αποτελέσματα προέκυψε ότι οι γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες αντιμετώπισαν μεγαλύτερη διάρκεια ανεργίας. Τα άτομα νεαρής ηλικίας παρατηρήθηκε ότι αντιμετώπισαν μεγαλύτερη ανεργία συγκριτικά με τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η προϋπηρεσία είναι σημαντική για την εύρεση νέας θέσης εργασίας και είναι πιθανότερο να μειώνεται η διάρκεια ανεργίας. Επίσης, οι γυναίκες και γενικότερα όσοι ασχολούνταν με τεχνικές εργασίες και οι ανειδίκευτοι είναι πιθανότερο να εξαρτώνταν οικονομικά από τα παιδιά τους. Ακόμη, ο αυξανόμενος αριθμός των παιδιών ήταν πιθανότερο να οδηγεί σε οικονομική εξάρτηση από στενά οικογενειακά πρόσωπα. Παρατηρήθηκε ότι όσο αυξάνεται το μορφωτικό επίπεδο είναι περισσότερο πιθανό οι άνεργοι να θεωρούν πως η αποκέντρωση των βιομηχανιών θα οδηγήσει σε οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής. Τέλος, εξετάστηκαν οι δυνατότητες δημιουργίας ζωνών οικονομικών δραστηριοτήτων ως μοχλός της περαιτέρω της οικονομικής ανάπτυξης της Πάτρας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-27
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Οικονομία
Βιομηχανία. Χρήση γης. Εργασία
Λοιπά Θέματα:
Αποβιομηχανοποίηση - Ελλάδα - Αχαΐα (Νομός) - Πάτρα
Deindustrialization - Greece - Achaia (Nome) - Patra
Ανεργία - Ελλάδα - Αχαΐα (Νομός) - Πάτρα
Unemployment - Greece - Achaia (Nome) - Patra
Λέξεις-κλειδιά:
Αποβιομηχάνιση, επιπτώσεις, οικονομία, κοινωνία, Πάτρα
Περιγραφή:
143 σ.: εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0