Πλημμυρικός Κίνδυνος στο Θριάσιο Πεδίο

Μεταπτυχιακή Εργασία 14875
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πλημμυρικός Κίνδυνος στο Θριάσιο Πεδίο
Συγγραφέας:
Κρούσκα, Ζωή
Επιβλέπων καθηγητής:
Παρχαρίδης, Ισαάκ
Περίληψη:
Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον για τα ακραία
φαινόμενα, που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, όπως βροχοπτώσεις με έντονη
ραγδαιότητα οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση έντονων πλημμυρικών
φαινομένων. Με σκοπό τη διερεύνηση και εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου
θεσπίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου η Οδηγία 2007/60/ΕΚ, σύμφωνα με την οποία
όλα τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ οφείλουν να εκπονήσουν μελέτη για τη διαχείριση και
αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας με στόχο τη μείωση των αρνητικών συνεπειών στην
οικονομία, την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά.
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία ενός μεθοδολογικού
πλαισίου για την εκτίμηση της τρωτότητας της περιοχής του Θριάσιου πεδίου ως προς το
ενδεχόμενο εκδήλωσης πλημμυρικού φαινομένου. Η περιοχή επιλέχθηκε εξαιτίας των
ιστορικά έντονων πλημμυρών που έχουν καταγραφεί αλλά και λόγω της οικονομικής
σπουδαιότητας που παρουσιάζει καθώς έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες
βιομηχανικές ζώνες. Τα σημαντικότερα αστικά κέντρα που περιλαμβάνονται στην περιοχή
μελέτης είναι της Ελευσίνας, του Ασπροπύργου και της Μαγούλας. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας των ΓΣΠ και τις μεθόδους της πολυκριτηριακής ανάλυσης εξετάζονται τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης όπως η υδρολογία, η γεωλογική και γεωμορφολογική διαμόρφωση και η κάλυψη γης, αποσκοπώντας στον εντοπισμό και τη χαρτογραφική απεικόνιση των τρωτών στις πλημύρες περιοχών. Η παραπάνω διαδικασία οδηγεί στη δημιουργία του χάρτη εκτίμησης του πλημμυρικού κινδύνου στηνπεριοχή του Θριάσιου πεδίου, δηλαδή στον προσδιορισμό των περιοχών εκείνων, οι οποίες σε μια ενδεχόμενη έντονη βροχόπτωση θα παρουσιάσουν υψηλό κίνδυνο εμφάνισης πλημμύρας. Η κατάρτιση του χάρτη κινδύνου μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη διερεύνηση των δυνητικών αρνητικών οικονομικών, κοινωνικών και οικολογικών συνεπειών που συνδέονται με την εκδήλωση πλημμυρικού φαινομένου στην περιοχή καθώς και στη λήψη κατάλληλων μέτρων πρόληψης και διαχείρισης του φυσικού κινδύνου εστιάζοντας στις ευαίσθητες υποδομές της περιοχής.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-05
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Φυσικές καταστροφές
Λέξεις-κλειδιά:
πλημμύρες, Θριάσιο Πεδίο
Περιγραφή:
97 σ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Krouska_MetaptGeo_14.pdf

9 MB